A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 full-time degree programme first cycle Faculty of History

Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Zajęcia realizowane na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia obejmują: wykłady (także wykłady konwersatoryjne), konwersatoria oraz zajęcia o innym charakterze: ćwiczenia z WF, zajęcia interaktywne – kurs BHP, lektoraty języków nowożytnych. Weryfikowaniu efektów uczenia się służą:
1. Egzaminy ustne lub pisemne obejmujące materiał prezentowany w trakcie zajęć oraz zawarty w literaturze przedmiotu. Egzamin pisemny może mieć formę: eseju, formę półotwartą lub testową. Egzaminy mogą podsumowywać moduły, w skład których wchodzą wykłady i konwersatoria.
2. Kolokwia występują w formie testu lub eseju. Kolokwia mogą kończyć cykl kształcenia i być podstawą oceny końcowej lub - jako kolokwia śródroczne - służyć informacją na temat stopnia realizacji założonych celów cząstkowych. Obejmują materiał zaprezentowany w trakcie zajęć oraz informacje zawarte w literaturze przedmiotu. Sprawdzają stopień przyswojenia efektów uczenia się przypisanych do modułu. Podobną rolę pełnią zapowiedziane i niezapowiedziane prace pisemne oraz kontrola prac domowych zadanych podczas konwersatoriów.
3. W trakcie pracy w ramach konwersatoriów realizacja efektów uczenia się przypisanych do modułów sprawdzana jest poprzez ustne zaliczenia materiału i kontrolę aktywności studentów.
4. Kontroli efektów uczenia się w ramach konwersatoriów służą realizowane przez studentów samodzielnie lub grupowo projekty, które są ocenianie przez prowadzącego.
5. Zajęcia realizowane metodą e-learningową (interaktywny kurs BHK) rozliczane są za pomocą testu wypełnianego on-line. Ćwiczenia z WF-u rozliczane są na podstawie obecność a postęp w trakcie zajęć na podstawie testu Pilicza.
6. Ocena kształtująca (obejmująca uzyskanie pozytywnej noty z zapowiedzianych i niezapowiedzianych prac pisemnych, prace domowe, aktywny udział w zajęciach, pisemne zaliczenie materiału, kolokwia) stosowana jest m.in. w przypadku lektoratów z języków nowożytnych.
Student zalicza moduł po uzyskaniu wszystkich przypisanych do niego efektów uczenia się. Weryfikacja stanu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych przez studenta w trakcie realizacji danego modułu następuje na podstawie wyżej opisanych metod. Informacje o sposobach weryfikacji, wymaganiach prowadzącego oraz formach rozliczenia kursu ogłaszane są podczas pierwszego spotkania oraz wyszczególniane w sylabusach przedmiotu. Tam zamieszcza się szczegółowe informacje dotyczące wymagań związanych z zaliczeniem danego przedmiotu.
Ocena jakości prac dyplomowych, praktyk.
Prace dyplomowe. Kryteria, jakie spełniać musi praca licencjacka wzorowane są na tych, obowiązujących w Instytucie Historii. Praca licencjacka pisana jest pod opieką promotora (co najmniej doktora) podczas dwuletniego seminarium licencjackiego. Do zadań promotora należy troska, aby dopuszczona do obrony praca spełniała wszystkie wymogi merytoryczne i formalne. Sporządza on recenzję pracy i daje jej ocenę. Drugą recenzję wraz z oceną sporządza powoływany przez kierownika studiów recenzent. Dopuszczenie do egzaminu licencjackiego jest możliwe wyłącznie w przypadku dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku gdy jedna z ocen jest negatywna powołuje się kolejnego recenzenta. Ocena z pracy, obok średniej ze studiów oraz wyniku ustnego egzaminu dyplomowego, umieszczona jest w protokole z obrony pracy i jest jednym ze składników służących do obliczenia ogólnego wyniku studiów podanego na dyplomie. W egzaminie dyplomowym obok promotora i recenzenta bierze udział kierownik studiów lub osoba przez niego delegowana.

Graduation

1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Poland and Krakow
15 1 assessment O
Introduction to History
30 2 assessment O
BHK
10 - assessment O
Auxiliary Sciences of History (an overview)
15 2 exam O
Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology
15 2 exam O
Key Ideas in Ethnology and Cultural Anthropology (conv.)
15 1 assessment O
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna
30 4 exam O
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes
15 2 exam O
Ethnicity and Nationalism in Central and Eastern Europe
30 4 exam O
Minorities in Central Eastern Europe
30 4 exam O
Phisical activity
30 - assessment O
Język nowożytny
30 2 assessment F
Auxiliary Sciences of History: Genealogy, Diplomatics
15 1 assessment F
Auxiliary Sciences of History: Heraldry, Sigillography
15 1 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Central European Countries
30 2 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia till the Congress of Vienna. Eastern Countries
30 2 assessment F
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from outside
15 1 assessment F
Central and Eastern European myths, imaginaries, stereotypes. View from inside
15 1 assessment F
Overview of Central European Phenomenon
15 1 assessment F
How to understand history, ethnology and cultural anthropology
15 1 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 19th century
30 4 exam O
Phisical activity
30 - assessment O
Migrations in Central Eestern Europe
30 4 exam O
Migrations in Central Eastern Europe
30 2 assessment O
Jews in Central Eastern Europe
30 4 exam O
Modern European State Formation: Theory and Practice
30 4 exam O
Modern European State Formation: Theory and Practice
30 2 assessment O
Academic Writing
60 4 assessment O
Język nowożytny
30 2 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century: Russia
30 2 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. Germany and Austria
30 2 assessment F
Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences (lecture)
15 2 exam O
Anthropological Theory and Methodology of Social Sciences
15 2 assessment O
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 19th century. The Balkans
30 2 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Intellectual Property and Copyright Laws
15 1 assessment O
Historical Sources and Archives in Central and Eastern Europe
30 2 assessment O
Visual Methods in Studying Culture
15 1 assessment O
An Overview of the History of Central and Eastern Europe and Russia in the 20th century
30 4 exam O
Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological Perspectives
30 4 exam O
Monograph classes
90 9 assessment O
Język nowożytny
30 2 assessment F
Religions in Central Eastern Europe – Historical and Anthropological Perspectives
30 2 assessment O
Visual Methods in Studying Culture: Movies
15 1 assessment F
BA seminar
30 2 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Introduction to Paleography
30 2 assessment O
Monograph classes
90 8 assessment O
Język nowożytny
30 4 exam F
Visual Methods in Studying Culture: Photos et al.
15 1 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century. Czechoslovakia and USSR
30 2 assessment F
An Overview of the History of Central and Eastern Europe in the 20th century: Poland, Hungary, Yugoslavia
30 2 assessment F
Fieldwork Methods and Oral History (lecture)
15 3 exam O
Fieldwork Methods and Oral History
15 1 assessment O
Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems (lecture)
30 4 exam O
Totalitarian Ideologies and 20th Century Political Systems
30 2 assessment O
Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies (lecture)
15 1 assessment O
Anthropology of Socialist and Postsocialist Societies
15 1 assessment O
Urbanscapes in Central Eastern Europe (lecture)
15 1 assessment O
Urbanscapes in Central Eastern Europe
15 1 assessment O
BA seminar
30 2 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Contemporary Issues in European History
15 2 exam O
Museum in Contemporary European Culture
30 2 assessment O
Monograph classes
120 8 assessment O
BA seminar
30 2 assessment F
Local history (lecture)
15 1 assessment O
Local history
15 1 assessment O
Contemporary Issues in European History: Russia and Eastern Countries
15 1 assessment F
Contemporary Issues in European History: Central Europe
15 1 assessment F
Gender: contexts, meaning and practices (lecture)
30 2 assessment O
Gender: contexts, meaning and practices
30 2 assessment O
Everyday life in Central Eastern Europe (lecture)
30 2 assessment O
Everyday life in Central Eastern Europe
30 2 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Monograph classes
90 6 assessment O
Internship
150 15 assessment O
BA seminar
30 12 exam F