A A A
pl | en
A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia

Biology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów (zajmuje się tym jak funkcjonuje cały organizm), biologia molekularna (koncentruje się na funkcji komórki wewnątrz organizmu), biologia środowiskowa (interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem) i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Zgodnie z Uchwałą 39/VI/2009 Senatu UJ każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS zakończony egzaninem.

Graduation

Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody statystyczne
30 2 exam O
Filogenetyka
39 3 exam O
Global Issues in Ecology
30 3 assessment O
30 - assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 assessment O
BHK
4 - assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5 assessment F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 assessment F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4 assessment F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
30 2 assessment F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2 assessment F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 assessment F
Ecology of fungi
30 4 exam F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4 exam F
Ekologia ewolucyjna
30 2 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 assessment F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4 assessment F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4 exam F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3 assessment F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2 assessment F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 assessment F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 assessment F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2 assessment F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4 assessment F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3 assessment F
Problemy żywienia i żywności
30 2 assessment F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 assessment F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2 assessment F
Szata roślinna Ziemi
30 2 assessment F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4 assessment F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia nauk przyrodniczych. Filozofia przyrody
60 5 exam O
Biologia ewolucyjna naczelnych
30 2 exam O
30 2 exam O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 assessment O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 assessment F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5 exam F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2 assessment F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3 assessment F
Biology of amphibians
45 4 exam F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1 assessment F
Diversity and evolution of plants
30 4 exam F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5 exam F
Effective research communication
30 4 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 assessment F
Etologia
60 4 assessment F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 assessment F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 assessment F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 exam F
Immunobiologia porównawcza
30 2 assessment F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
46 3 assessment F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900
60 4 assessment F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2 assessment F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4 assessment F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2 assessment F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 assessment F
Mikrobiologia stosowana
30 3 assessment F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 assessment F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3 assessment F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 assessment F
Practicum archeologiczne dla antropologów WBNZ-838
45 2 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3 assessment F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 assessment F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4 assessment F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2 assessment F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 assessment F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioethics
15 1 exam O
Genetyka populacyjna
45 4 exam O
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5 assessment F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 assessment F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4 assessment F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
30 2 assessment F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2 assessment F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 assessment F
Ecology of fungi
30 4 exam F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4 exam F
Ekologia ewolucyjna
30 2 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 assessment F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4 assessment F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4 exam F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3 assessment F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2 assessment F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 assessment F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 assessment F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2 assessment F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4 assessment F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3 assessment F
Problemy żywienia i żywności
30 2 assessment F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 assessment F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2 assessment F
Szata roślinna Ziemi
30 2 assessment F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4 assessment F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
50 14 assessment O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 assessment F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5 exam F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2 assessment F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3 assessment F
Biology of amphibians
45 4 exam F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1 assessment F
Diversity and evolution of plants
30 4 exam F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5 exam F
Effective research communication
30 4 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 assessment F
Etologia
60 4 assessment F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 assessment F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 assessment F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 assessment F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 exam F
Immunobiologia porównawcza
30 2 assessment F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
46 3 assessment F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona WBNZ-900
60 4 assessment F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2 assessment F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4 assessment F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2 assessment F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 assessment F
Mikrobiologia stosowana
30 3 assessment F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 assessment F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3 assessment F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 assessment F
Practicum archeologiczne dla antropologów WBNZ-838
45 2 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3 assessment F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 assessment F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4 assessment F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2 assessment F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 assessment F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3 assessment F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa