A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

biochemia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: biochemia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Ogólna konstrukcja programu

Program studiów obejmuje: zajęcia ogólnouczelniane (15 punktów ECTS), zajęcia kształcenia podstawowego (78 punktów ECTS) oraz zajęcia kształcenia kierunkowego (87 punktów ECTS).

 

Grupa zajęć ogólnouczelnianych obejmuje obowiązkowe zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i nauk  społecznych (4 punkty ECTS), obowiązkowy lektorat (najczęściej z języka angielskiego) w wymiarze 120 godzin (8 punktów ECTS),  pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, oraz dodatkowo niewielką ilość (3 punkty ECTS) zajęć do wyboru (grupa I).  

 

W grupie zajęć kształcenia podstawowego, większość jest obowiązkowa dla wszystkich studentów i ma na celu dostarczenie uniwersalnych podstaw przyrodniczych dla dalszego toku studiów. Ponadto studenci dobierają fakultatywne zajęcia podstawowe (grupa II) w wymiarze 120 godzin (10 punktów ECTS), które mogą być przydatne dla późniejszego kształcenia kierunkowego na poziomie zaawansowanym. 

 

Zajęcia kształcenia kierunkowego układają się na dwóch szczeblach. Szczebel pierwszy (na II roku studiów) obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów rozbudowane zajęcia w zakresie podstaw biochemii (15 punktów ECTS) i biologii molekularnej (8 punktów ECTS) oraz krótki (1 punkt ECTS) kurs Kierunki współczesnej biochemii, stanowiący przegląd działalności naukowej zakładów WBBiB w zakresie biochemii. Dalsze kształcenie (na III roku studiów) odbywa się w blokach tematycznych poświęconych najważniejszym działom biochemii, które student wybiera stosownie do swoich zainteresowań. W celu uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS (48), konieczny jest wybór trzech bloków tematycznych (po 16 punktów ECTS, tj. około 210 godzin na każdy blok). Tym samym system ten nie generuje wąskiej specjalizacji, która byłaby niepożądana na poziomie studiów pierwszego stopnia. Pozostałe zajęcia kształcenia kierunkowego obejmują praktykę zawodową po drugim roku studiów (120 godzin, 4 punkty ECTS), pracownię licencjacką (120 godzin, 10 punktów ECTS) oraz praktikum pisania pracy licencjackiej (2 ECTS) zawierające obowiązkowe konsultacje z promotorem. 

 

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów:

I rok

Nabycie wiedzy podstawowej, niezbędnej dla dalszego studiowania biochemii niezależnie od wybieranego wariantu. Program obejmuje wszystkie zajęcia ogólnouczelniane oraz większość obowiązkowych zajęć kształcenia podstawowego.  

II rok

Opanowanie podstaw biochemii i biologii molekularnej oraz uzupełnienie wiedzy podstawowej o przedmioty, niezbędne dla studiowania zaawansowanych działów biochemii. 

Program obejmuje pozostałe obowiązkowe zajęcia kształcenia podstawowego, wszystkie fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego oraz obowiązkowe zajęcia kształcenia kierunkowego szczebla I, tzn.: podstawy biochemii oraz przegląd kierunków współczesnej biochemii (w semestrze zimowym) oraz podstawy biologii molekularnej (w semestrze letnim). Ponadto do końca drugiego roku student odbywa praktykę zawodową trwającą 3 tygodnie (120 godzin). 

III rok

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z działów tematycznych biochemii na szczeblu II (zaawansowanym) oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Program obejmuje fakultatywne zajęcia specjalistyczne (kierunkowe) zestawione w bloki (pakiety) tematyczne, pracownię licencjacką oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: (1) uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS przez zaliczenie określonych przez plan studiów zajęć (spełniając wymóg określonej liczby punktów ECTS w każdej z trzech głównych grup zajęć: ogólnouczelnianych, kształcenia podstawowego i kształcenia kierunkowego), w tym odbycie praktyki zawodowej i pracowni licencjackiej, (2) przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej, (3) zdanie w wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego. 

 

Praca licencjacka ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych w zakresie biochemii. Praca musi zawierać wyniki badań eksperymentalnych o charakterze biochemicznym, przeprowadzonych przez studenta w ramach pracowni licencjackiej. 

Student wybiera temat pracy licencjackiej i promotora najpóźniej do końca piątego semestru studiów. Promotorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub Wydziale Chemii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub (po zatwierdzeniu przez Radę WBBiB) stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biochemii. Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach pracowni licencjackiej doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej. 

Formalne wymagania stawiane pracy licencjackiej, tryb i forma jej oceny przez promotora i recenzenta określane są w odrębnej Uchwale Rady WBBiB dla każdego rocznika studentów.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
5 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
20 2 zaliczenie O
Filozofia – kurs dla I r. biochemii
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Biologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie O
Biologia komórki – kurs dla biochemików
90 8 egzamin O
Chemia ogólna i nieorganiczna dla I roku biochemii
105 9 egzamin O
Genetyka – wykład
30 2 egzamin O
Informatyka
45 3 zaliczenie O
Matematyka dla I roku biochemii
75 6 egzamin O
Grupa I: Fakultatywne zajęcia ogólnouczelniane
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Chemia organiczna dla studentów I roku biochemii
105 9 egzamin O
Ekologia
30 2 zaliczenie O
Fizyka I dla I roku biochemii
60 5 egzamin O
Statystyka – kurs dla I roku biochemii
30 3 zaliczenie O
Grupa I: Fakultatywne zajęcia ogólnouczelniane
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 zaliczenie O
Chemia fizyczna – kurs dla II roku biochemii
75 5 egzamin O
Kierunki współczesnej biochemii
30 1 zaliczenie O
Podstawy biochemii
180 15 egzamin O
Grupa II: Fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego
O

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 zaliczenie O
Biofizyka – kurs dla II roku biochemii
60 5 egzamin O
Bioetyka – kurs dla studentów biochemii
30 2 zaliczenie O
Bioinformatyka dla biochemików
40 3 zaliczenie O
Mikrobiologia – kurs dla II roku biochemii
45 3 egzamin O
Podstawy biologii molekularnej
90 8 egzamin O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Grupa II: Fakultatywne zajęcia kształcenia podstawowego
O
Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.   
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa III: Blok B1 - Biochemia mikroorganizmów
F
GRUPA III: Blok B2 - Biochemia fizyczna i strukturalna
F
GRUPA III: Blok B3 - Biochemia analityczna i stosowana
F
GRUPA III: Blok B4 - Biochemia roślin
F
GRUPA III: Blok B5 - Biochemia komórki
F
GRUPA III: Blok B6 - Biochemia człowieka
F
GRUPA III: Blok B7 - Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
F
GRUPA III: Blok B8 - Chemia biomolekuł
F

Z fakultatywnych zajęć ogólnouczelnianych (grupa I) należy odbyć na pierwszym roku studiów zajęcia o łącznej wartości 3 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia podstawowego (grupa II) należy odbyć na drugim roku studiów zajęcia o łącznej wartości 10 punktów ECTS. Z fakultatywnych zajęć kształcenia kierunkowego (grupa III) student zobowiązany jest do wybrania trzech bloków zajęć z biochemii zaawansowanej. Z każdego wybranego bloku student musi uzyskać 16 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia licencjacka
120 10 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O
Grupa III: Blok B1 - Biochemia mikroorganizmów
F
GRUPA III: Blok B2 - Biochemia fizyczna i strukturalna
F
GRUPA III: Blok B3 - Biochemia analityczna i stosowana
F
GRUPA III: Blok B4 - Biochemia roślin
F
GRUPA III: Blok B5 - Biochemia komórki
F
GRUPA III: Blok B6 - Biochemia człowieka
F
GRUPA III: Blok B7 - Genetyka molekularna i inżynieria genetyczna
F
GRUPA III: Blok B8 - Chemia biomolekuł
F