A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

biofizyka molekularna i komórkowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: biofizyka molekularna i komórkowa
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (125 punktów ECTS, 1715h), (ii) przedmioty fakultatywne kierunkowe (52 punktów ECTS, 565h), (iii) praktykę zawodową (90 h, 3 ECTS) oraz (iv) pracownię licencjacką i praktikum pisania pracy licencjackiej (12 ECTS, 120h).

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Wiele z proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizy danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne. Ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych jest także ogromnym atutem na rynku pracy. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Po drugim roku student odbywa praktyki w wymiarze 90 h. Pracownia licencjacka jest obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie Wydziału, lub poza wydziałem za zgodą Kierownika studiów. Pracownia licencjacka polega na indywidualnej studenta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Student także bierze udział w seminarium na którym uczy się krytycznego podejścia do prezentowanych wyników i prowadzenia dyskusji. Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Ukończenie studiów

1. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (193), przez zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia, w tym zaliczyć: wszystkie kursy obowiązkowe, kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym, jeden semestr pracowni licencjackiej, praktyki studenckie, język angielski na poziomie co najmniej B2.

2. Przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy biologii i biofizyki
30 2 zaliczenie O
Podstawy fizjologii człowieka - kurs dla studentów biofizyki
30 2 zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 3 zaliczenie O
Matematyka wyższa I
60 6 egzamin O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 3 zaliczenie O
Podstawy fizyki - Mechanika MS
60 5 egzamin O
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
80 5 egzamin O
Bioetyka
30 3 zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
5 - zaliczenie O

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia i inżynieria komórki
50 4 zaliczenie O
Biofizyka zmyslow z elementami neurocybernetyki
45 4 zaliczenie O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 zaliczenie O
Statystyczne metody opracowywania wyników
45 4 zaliczenie O
Chemia organiczna
30 2 zaliczenie O
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 egzamin O
Matematyka wyższa II
90 7 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
20 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki 2
30 2 zaliczenie O

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
90 6 egzamin O
Podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka
60 5 egzamin O
Programowanie w Pythonie
45 3 zaliczenie O
I Pracownia fizyczna MS
30 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Biologia nowotworów-aspekty biofizyczne
30 3 zaliczenie F
Powstanie i ewolucja życia
30 2 zaliczenie F
Mikrobiologia dla kierunku biofizyka
60 4 zaliczenie F
Mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna
45 4 zaliczenie F
Między fizyką a biologią
30 2 zaliczenie F
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 3 egzamin F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biofizyka komorki I
45 3 zaliczenie O
Biofizyka I
60 5 egzamin O
Programowanie w  C
45 3 zaliczenie O
Podstawy fizyki: kwantowe podstawy budowy materii
60 5 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Wolne rodniki w biologii i medycynie
45 4 zaliczenie F
Praktikum z cytobiologii dla biofizyków
60 5 zaliczenie F
Wybrane metody inżynierii komórkowej
30 3 zaliczenie F
Biofizyka roślin
60 5 zaliczenie F
Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego I
30 3 zaliczenie F
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
30 3 egzamin F
Nanomateriały i nanotechnologie w medycynie
30 3 egzamin F
Praktyka zawodowa
90 3 zaliczenie O
Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
45 3 egzamin F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej I
45 4 zaliczenie O
Modelowanie molekularne 1
60 5 egzamin O
Bioinformatyka 1 – kurs mały
30 3 zaliczenie O
Biofizyka II
45 3 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Biologia strukturalna błon
60 5 zaliczenie F
Immunologia - kurs dla kierunku biofizyka
40 4 zaliczenie F
Matematyczne metody spektroskopii
45 4 zaliczenie F
Matematyczne metody fizyki
60 5 zaliczenie F
Wyzwania współczesnej biofizyki
30 2 zaliczenie F
Podstawy fizyki atomowej
45 4 zaliczenie F
Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie
15 1 zaliczenie F

Studenci wybierają z listy przedmiotów fakultatywnych przypisanych na dany semestr zajęcia obejmujące nastepującą minimalną liczbę ECTS i godzin: w 3 semetrze 15 ECTS i 150 h, w 4 semetrze 15 ECTS i 165 h, w 5tym semestrze 15 ECTS i 160 h, i w 6tym semestrze 7 ECTS i 90 h.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej II
45 4 egzamin O
Genetyka dla biofizyków
60 4 egzamin O
Krystalochemia białek
60 4 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 2 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Chemia i struktura kwasów nukleinowych
30 3 zaliczenie F
Biochemia fizyczna białek
60 4 zaliczenie F
Fotochemia w biologii i medycynie
30 3 zaliczenie F
Pracownia licencjacka
100 10 zaliczenie O
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 zaliczenie F
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O