A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

biotechnologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa kierunku: biotechnologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0512
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Trzon programu studiów stanowią: grupa przedmiotów podstawowych, do której można zaliczyć matematykę, fizykę, chemię, użytkowe programy komputerowe, statystykę (obowiązkowe: 630 godz., 45 ECTS), grupa przedmiotów kierunkowych obejmująca takie kursy jak np. biochemia, biologia komórki, mikrobiologia, genetyka molekularna, immunologia, biofizyka (obowiązkowe: 820 godz., 58 ECTS) oraz grupa przedmiotów specjalistycznych obejmująca kursy z różnych dziedzin biotechnologii: biotechnologii roślin, biotechnologii medycznej i biotechnologii przemysłowej (obowiązkowe: 343 godz., 25 ECTS). Program uzupełniają przedmioty bioinformatyczne (obowiązkowe: 60 godz., 5 ECTS), przedmioty humanistyczne i lektorat. Przedmiotami wieńczącymi całe studia są: seminarium licencjackie (30 godz., 3 ECTS) i pracownia licencjacka (120 godz., 10 ECTS), których efektem są prace dyplomowe.  

Wśród przedmiotów podstawowych i kierunkowych przeważają przedmioty obowiązkowe. Istnieją jednak wśród nich grupy przedmiotów, w których studenci mogą wybrać jeden z dwóch oferowanych kursów: 

1. W pierwszym semestrze (I rok studiów) studenci, którzy na wcześniejszym etapie edukacji opanowali wiedzę i umiejętności planowane jako efekty kursu Użytkowe programy komputerowe (co potwierdzają zdaniem testu przed rozpoczęciem kursu), mogą w zamian wybrać kurs Programy użytkowe w systemie GNU/Linux. W przeciwnym wypadku muszą uczestniczyć w kursie Użytkowe programy komputerowe.

2. W czwartym semestrze (II rok studiów) studenci muszą wybrać jeden z dwóch kursów: Wprowadzenie do fizjologii człowieka (ćwiczenia) albo Podstawy fizjologii człowieka (ćwiczenia i konwersatorium). 

3. W piątym semestrze (III rok studiów) studenci muszą wybrać jeden z dwóch kursów: Pracownia inżynierii genetycznej albo Biochemia kwasów nukleinowych.

W ciągu pierwszych trzech semestrów studiów studenci wybierają także dowolne przedmioty o charakterze podstawowym lub kierunkowym (tzw. kursy ogólnouniwersyteckie) z szerokiej oferty Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym z oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, WBBiB) (50 godz., 5 ECTS).

Podczas trzech ostatnich semestrów studiów studenci wybierają fakultatywne przedmioty kierunkowe i specjalistyczne oferowane przez WBBiB (135 godz., 13 ECTS). 

Wśród obowiązkowych przedmiotów bioinformatycznych znajduje się kurs Bioinformatyka I. W zależności od swoich zainteresowań studenci mogą wybierać kurs mały (30 godz., 3 ECTS) albo kurs zaawansowany (60 godz., 5 ECTS). 

Studenci mogą także wybierać poziom lektoratu języka angielskiego. Absolwenci kierunku Biotechnologia muszą znać język angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jeśli podejmując studia posługują się językiem angielskim na tym lub wyższym poziomie, mogą wybrać lektorat na poziomie C1 lub C2 lub wybrać lektorat z innego języka obcego. Studenci doskonalą umiejętności językowe podczas czterech pierwszych semestrów studiów (120 godz., 9 ECTS). 

W grupie przedmiotów humanistycznych (80 godz., 7 ECTS) studenci uczestniczą w jednym obowiązkowym kursie z bioetyki, wybierają pomiędzy dwoma różnymi kursami dotyczącymi prawa własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej oraz Intellectual property and ethics in biosciences, a także mają obowiązek uczestniczyć w dowolnie wybranym kursie z dyscyplin humanistycznych (30 godz., 3 ECTS).

W ostatnim semestrze studiów studenci, kierując się swoimi zainteresowaniami, wybierają promotora swojej pracy licencjackiej oraz laboratorium, w którym chcieliby pracować nad projektem licencjackim. W wybranym laboratorium odbywają zajęcia Pracownia licencjacka. Studenci wybierają także profil (jeden z pięciu oferowanych) seminarium licencjackiego.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest zdanie końcowego pisemnego egzaminu licencjackiego obejmującego pytania testowe (z mniejszą wagą) i otwarte (z większą wagą) dotyczące zagadnień z większości obowiązkowych przedmiotów oraz kwestii interdyscyplinarnych. Przeważają pytania z biochemii, biologii komórki, genetyki molekularnej oraz z mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich poniżej opisanych warunków, tj.: 

• zdobycie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS  

• zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym wszystkich zajęć fakultatywnych wybranych przez studenta 

• odbycie praktyki zawodowej

• udokumentowanie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (zdanie egzaminu kończącego lektorat lub przedstawienie odpowiedniego certyfikatu)

• złożenie pracy licencjackiej wraz z dwoma recenzjami zawierającymi pozytywne oceny

Praca licencjacka jest wynikiem realizacji projektu badawczego zawierającego elementy biotechnologiczne prowadzonego w ramach pracowni licencjackiej pod opieką promotora. Praca stanowi opracowanie wyników samodzielnie przeprowadzonych doświadczeń poprzedzone naukowym wprowadzeniem, oraz opatrzone opisem metod i dyskusją uwzględniającą najnowsze dane literaturowe.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna i nieorganiczna
90 6 egzamin O
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Genetyka – wykłady
30 2 egzamin O
Matematyka
75 6 egzamin O
Zarys ewolucjonizmu
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - zaliczenie O
5 - zaliczenie O
Matematyka – zajęcia wyrównawcze
36 2 zaliczenie F
Genetyka – ćwiczenia
30 3 zaliczenie F
Grupa A Użytkowe programy komputerowe
O
Grupa B Język angielski
O
1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia strukturalna i enzymologia
45 3 egzamin O
Bioetyka
30 2 zaliczenie O
Chemia fizyczna
75 5 zaliczenie O
Chemia organiczna
45 2 zaliczenie O
Fizyka I
60 5 egzamin O
Podstawy biologii komórki
45 4 egzamin O
Statystyka
45 3 egzamin O
Wstęp do biotechnologii
20 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Poprawna polszczyzna w praktyce
30 3 zaliczenie F
Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin w biotechnologii
15 1 zaliczenie F
Grupa C Język angielski
O
Grupa K Inżynieria komórkowa
F
1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
135 10 egzamin O
Biotechnologia dla środowiska
25 2 zaliczenie O
Fizyka II – elementy fizyki współczesnej
60 5 egzamin O
Mikrobiologia
90 6 egzamin O
Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek
30 2 zaliczenie O
Milestones in medical biotechnology
20 2 zaliczenie F
Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
40 3 zaliczenie F
Programowanie w Pythonie
45 3 zaliczenie F
Grupa D Język angielski
O

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza instrumentalna i chemia białek
60 4 zaliczenie O
Biochemia fizyczna – kurs podstawowy
90 6 egzamin O
Fizjologia roślin
30 2 egzamin O
Genetyka molekularna
70 5 egzamin O
Podstawy biofizyki
60 4 egzamin O
Praktyka zawodowa
150 5 zaliczenie O
Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin w biotechnologii
15 1 zaliczenie F
Badania DNA do celów sądowych
30 3 zaliczenie F
Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego
35 2 zaliczenie F
Bioakustyka
30 3 zaliczenie F
Chemia białek – wykład
18 2 zaliczenie F
Fizjologia roślin – ćwiczenia laboratoryjne
60 4 zaliczenie F
Analiza obrazu cyfrowego dla biotechnologów
30 2 zaliczenie F
Genetyka molekularna bakterii
60 4 zaliczenie F
Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
45 3 zaliczenie F
Podstawy programowania w C
45 3 zaliczenie F
Podstawy histologii
45 3 zaliczenie F
Grupa E Fizjologia człowieka
O
Grupa F Język angielski
O
Grupa K Inżynieria komórkowa
F

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia komórki
75 5 egzamin O
Immunologia
60 5 egzamin O
Inżynieria białek
60 4 egzamin O
Zastosowanie biotechnologii w procedurach uzdatniania wód i oczyszczania ścieków
40 3 zaliczenie F
Mechanisms of cell trafficking – from leukocyte homing to metastasis
30 3 zaliczenie F
Mechanisms of cell trafficking - from leukocyte homing to metastasis.
15 1 zaliczenie F
Mikrobiologia z wirusologią-praktikum
60 5 zaliczenie F
Planowanie i prowadzenie procesu biote- chnologicznego na przykładzie produkcji piwa
30 2 zaliczenie F
Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa
45 3 zaliczenie O
Praktikum z immunologi
60 5 zaliczenie F
Stres komórkowy i apoptoza
30 3 zaliczenie F
Sygnalizacja komórkowa
30 3 zaliczenie F
Programowanie w Pythonie
45 3 zaliczenie F
Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej I
30 3 zaliczenie F
Grupa G Bioinformatyka
O
Grupa H Inżynieria genetyczna/kwasy nukleinowe
O
Grupa L Zaawansowane metody biologii
F

1. W ciągu pierwszego roku studiów studenci powinni wybrać fakultatywne kursy: humanistyczny (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS) i ogólnouniwersytecki (co najmniej 30 godz. i 3 ECTS). Jako przedmiot humanistyczny studenci mogą wybrać kurs Poprawna polszczyzna w praktyce albo kurs z cyklu Artes Liberales (z dyscyplin humanistycznych) albo dowolny, inny kurs humanistyczny (np. z historii, literatury, sztuki, filozofii, psychologii, socjologii) oferowany na innych kierunkach i wydziałach UJ.  Studenci mogą wybierać kursy ogólnouniwersyteckie spośród oferty Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii lub innych wydziałów UJ. 2. W ciągu drugiego roku studiów studenci powinni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 50 godz. i 5 ECTS. 3. W ciągu trzeciego roku studiów studenci powininni uczestniczyć w kursach fakultatywnych, wybranych spośród kursów przeznaczonych dla tego rocznika, w wymiarze co najmniej 105 godzin i 9 ECTS. 4. Grupa K i L zawierają kursy w dwóch wersjach językowych. Studenci mogą wybrać kurs w języku polskim albo w języku angielskim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biotechnologia roślin – kurs podstawowy
70 4 egzamin O
Introduction to Medical Biotechnology
18 2 egzamin O
Pracownia licencjacka - kierunek biotechnologia
120 10 zaliczenie O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 zaliczenie O
Współczesne kierunki zastosowania biologii eksperymentalnej roślin w biotechnologii
15 1 zaliczenie F
Badania DNA do celów sądowych
30 3 zaliczenie F
Bioaktywne toksyny pochodzenia sinicowego
35 2 zaliczenie F
Bioakustyka
30 3 zaliczenie F
Fizjologia roślin – ćwiczenia laboratoryjne
60 4 zaliczenie F
Genetyka molekularna bakterii
60 4 zaliczenie F
Komputerowe modelowanie procesów biologicznych
45 3 zaliczenie F
Podstawy histologii
45 3 zaliczenie F
Biosynteza białka
30 3 zaliczenie F
Biotechnologia i mikrobiologia przemysłowa
70 5 egzamin O
Fizjologia i patologia hipoksji
30 3 zaliczenie F
Makrofagi, neutrofile, komórki dendrytyczne - biologia komórki fagocytującej
45 3 zaliczenie F
Analiza obrazu cyfrowego dla biotechnologów
30 2 zaliczenie F
Peptydy bioaktywne
45 4 zaliczenie F
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 zaliczenie F
Perspektywy zastosowań metabolitów wtórnych w biotechnologii i medycynie
44 3 zaliczenie F
Praktikum z biologii komórki
60 5 zaliczenie F
Podstawy programowania w C
45 3 zaliczenie F
Zastosowanie cytometrii przepływowej – seminarium
20 2 zaliczenie F
Grupa I Ochrona własności intelektualnej
O
Grupa J Seminarium licencjackie
O