A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0221
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program interdyscyplinarnych studiów religioznawczych I stopnia obejmuje następujące grupy kursów (moduły):
1. Blok obowiązkowych kursów wpisanych w plan studiów, w ramach którego studenci uzyskują systematyczne wprowadzenie do:
• zasad pracy naukowej, religioznawstwa jako nauki interdyscyplinarnej i współczesnych teorii religii
• etnologii religii i historii cywilizacji
• subdyscyplin religioznawstwa: socjologia religii, psychologia religii, filozofia religii, politologia religii i antropologia religii
oraz
• możliwość poznania podstaw pracy terenowej w ramach obozów naukowych.

2. zespół kursów tradycji religijnych, z których część jest obowiązkowa, część zaś do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze;
3. zespół kursów teoretyczno-metodologicznych do wyboru, do zrealizowania w ciągu całych studiów w wybranym przez studentów semestrze.
4. tutoriale (II rok studiów), oraz seminaria licencjackie (III rok), gdzie studenci wybierają prowadzącego z puli osób zgłoszonych w danym roku do prowadzenia tego typu zajęć.
5. kursy językowe w formie lektoratów realizowane na I, II i III roku studiów.
Kursy teoretyczno-metodologiczne skoncentrowane są na przedstawianiu grup metod używanych w religioznawczych subdyscyplinach. Pozwalają to studentom znajdować interesujące ich w późniejszej pracy podstawowe narzędzia teoretyczne właściwe danej subdyscyplinie religioznawstwa, bądź uczestniczyć w kursach specjalistycznych, które są bliskie badaniom własnym pracownikom. Studenci powinni w ramach tego modułu zdobyć minimum 15 punktów ECTS na III roku studiów.
Tutorial jest nową formą pracy ze studentami opartą na regularnych, indywidualnych lub w małych grupach spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta. Tutoriale odgrywają kluczową rolę dla procesu wdrożenia studentów do samodzielnej pracy naukowej. Na III roku studiów analogiczne funkcje pełnią seminaria licencjackie.
Kursy językowe w postaci praktycznych lektoratów obejmują:
• obowiązkowy lektorat języka angielskiego na II i III roku studiów, którego celem jest umożliwienie czytania tekstów naukowych i uczestniczenia w międzynarodowym ruchu naukowym;
• 270-godzinny lektorat języka wybranej tradycji religijnej wybrany z oferty Instytutu Religioznawstwa bądź Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji (np. klasyczny język hebrajski, łacina, greka, język perski, język arabski „koraniczny”, język japoński)..

Ukończenie studiów

pozytywna ocena pracy dyplomowej, złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do religioznawstwa
60 5 zaliczenie O
Wstęp do pracy naukowej
30 3 zaliczenie O
Etnologia religii I: Religie społeczności zbieracko-łowieckich
60 5 egzamin O
Hinduizm
60 5 egzamin O
Judaizm
60 5 egzamin O
Główne problemy filozofii I
45 5 egzamin O
Obóz wyjazdowy
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
TRADYCJE RELIGIJNE
O

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etnologia religii II: Religie społeczności pasterskich i rolniczych
60 5 egzamin O
Buddyzm
60 5 egzamin O
Islam
60 5 egzamin O
Główne problemy filozofii II
45 5 egzamin O
Wprowadzenie do metod jakościowych i ilościowych w badaniach religii
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
TRADYCJE RELIGIJNE
O
Metody Badań Religioznawczych
O
język tradycji religijnych
O

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cywilizacje a religia
30 5 egzamin O
Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne
60 5 egzamin O
Wstęp do socjologii religii
30 3 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 3 egzamin O
Politologia religii
60 5 egzamin O
Tutorial
15 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
TRADYCJE RELIGIJNE
O
język tradycji religijnych
O

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chrześcijaństwo nowożytne i współczesne
60 5 egzamin O
Metodologia badań humanistycznych
30 3 zaliczenie O
Socjologia religii
60 5 egzamin O
Psychologia religii
60 5 egzamin O
Warsztat badawczy religioznawcy
60 4 zaliczenie O
Tutorial
15 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
TRADYCJE RELIGIJNE
O
język tradycji religijnych
O

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia religioznawstwa
30 3 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
TRADYCJE RELIGIJNE
O
Metody Badań Religioznawczych
O

Dyrektor Instytutu wskazuje które przedmioty są uruchamiane w danym roku. Studenci mają możliwość kontynuowania zajęć z wybranego języka (poza językiem hebrajskim i perskim ) na roku III otrzymując dodatkowe punkty ECTS (180 h, 12 ECTS), które będa punktami ponad wymagane 183 i nie zwalniają od obowiązku realizacji programu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia religii
60 5 egzamin O
Teoria religii
60 5 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 4 zaliczenie O
30 4 egzamin O
TRADYCJE RELIGIJNE
O
Metody Badań Religioznawczych
O