A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Biologii

Biologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Biologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Po I roku studiów I stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia - biologia organizmów (zajmuje się tym jak funkcjonuje cały organizm), biologia molekularna (koncentruje się na funkcji komórki wewnątrz organizmu), biologia środowiskowa (interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem) i ścieżka kształcenia indywidualnego. Początkowy wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów I stopnia, czyli wybór kursów obowiązkowych dla ścieżki i kursów swobodnego wyboru (tj. liczbę ECTS i wymiar godzin). Studia pierwszego stopnia przewidują 120 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na II i III roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć studia pierwszego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Szkolenie uniwersyteckie
2 - zaliczenie O
Podstawy biologii
30 2 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Metody prezentacji
17 1 zaliczenie O
Technologie informatyczne
15 1 zaliczenie O
Zoologia - bezkręgowce
75 6 egzamin O
Biologia roślin - podstawy
75 6 egzamin O
Matematyka
75 5 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Antropologia ogólna
15 - zaliczenie F
Biologia owoców i nasion
15 1 zaliczenie F
Filogeneza człowieka
15 1 zaliczenie F
Historia nauk przyrodniczych
30 2 zaliczenie F
Hydrobiologia – podstawy
30 2 zaliczenie F
Monitoring biologiczny I
30 2 zaliczenie F
Monitoring środowiska
44 3 zaliczenie F
Podstawy mikroskopowania
15 1 zaliczenie F
Praktyka badań naukowych
30 3 zaliczenie F
Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki
15 1 zaliczenie F
Różnorodność biosfery
33 2 zaliczenie F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 zaliczenie F
Toksykologia - wybrane zagadnienia
30 2 zaliczenie F
Warsztaty botaniczne
30 2 zaliczenie F
Zbiór, konserwacja i preparowanie zwierząt
60 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
75 6 egzamin O
Chemia ogólna i nieorganiczna
120 8 egzamin O
Zoologia - kręgowce
60 5 egzamin O
Botanika - zajęcia terenowe
40 2 zaliczenie O
Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce
20 1 zaliczenie O
Zoologia - zajęcia terenowe - bezkręgowce
40 2 zaliczenie O
Podstawy statystyki
20 1 egzamin O
Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych - pracownia
60 3 zaliczenie F
Antropologia ogólna
45 4 zaliczenie F
Badania biomedyczne: teoretyczne wprowadzenie do metodologii badań
35 2 zaliczenie F
Biologia pierwotniaków - wybrane zagadnienia
15 1 zaliczenie F
Biologia rozrodu ssaków
30 2 zaliczenie F
Drobne ssaki - zajęcia terenowe i laboratoryjne metody badań
44 3 zaliczenie F
Grzyby i porosty
90 3 zaliczenie F
Hodowla i użytkowanie zwierząt laboratoryjnych
30 2 zaliczenie F
Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym
30 2 zaliczenie F
Praktikum z embriologii roślin
30 2 zaliczenie F
Rośliny zarodnikowe
90 3 zaliczenie F
Zróżnicowanie człowieka współczesnego
30 2 zaliczenie F
Roślina i człowiek
30 2 zaliczenie F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie F

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia organiczna
75 6 egzamin O
Genetyka
60 4 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Biologia grzybów
40 2 zaliczenie F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie F
Ekologia populacji roślin
40 3 zaliczenie F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 zaliczenie F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących
45 - zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie F
grupa 1
O
grupa 2
O
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

Student w czasie studiów musi zrealizować przedmiot(y) z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, łącznie za co najmniej 5 ECTS wybrany z całej oferty UJ. W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia
90 6 egzamin O
Ochrona środowiska i przyrody
20 2 egzamin O
kursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
45 2 egzamin O
Podstawy zrównoważonego rozwoju
30 3 egzamin O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
grupa 3
O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3 zaliczenie F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 7 zaliczenie F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie F
Fotografia przyrodnicza
45 3 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
30 2 zaliczenie F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie F
Paleobiologia
35 2 zaliczenie F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących
45 5 zaliczenie F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie F
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjologia zwierząt
90 6 egzamin O
Biofizyka
80 6 egzamin O
Mikrobiologia
60 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Proseminarium
30 2 zaliczenie O
Biologia grzybów
40 2 zaliczenie F
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie F
Ekologia populacji roślin
40 3 zaliczenie F
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie F
Genetyka molekularna
30 2 zaliczenie F
Glikobiologia
30 2 zaliczenie F
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt
20 1 zaliczenie F
Neurofizjologia
30 2 zaliczenie F
Oceanologia – wprowadzenie
30 2 zaliczenie F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących
45 - zaliczenie F
Socjobiologia
30 2 zaliczenie F
Synantropizacja szaty roślinnej
30 2 zaliczenie F
Taksonomia integratywna
40 3 zaliczenie F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3 zaliczenie F
Tropical ecology
30 4 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z biologii rozrodu kręgowców
15 1 zaliczenie F
Życie i ewolucja owadów
30 2 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla poszczególnych ścieżek (od semestru 3 do 6.) oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizjologia roślin
75 5 egzamin O
Immunologia
45 4 egzamin O
30 4 egzamin O
Pracownia licencjacka
30 10 zaliczenie O
Białka adhezyjne - struktura i funkcja
15 1 zaliczenie F
Biochemiczne i molekularne metody badań w ekologii
30 2 zaliczenie F
Biogeochemia
30 3 zaliczenie F
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3 zaliczenie F
Choroby układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Chronobiologia
30 3 zaliczenie F
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Ekologia behawioralna
35 2 zaliczenie F
Ekologia przemysłowa
45 3 zaliczenie F
Ekologia zapylania kwiatów
30 2 zaliczenie F
Ekologia zbiorowisk roślinnych
40 3 zaliczenie F
Ewolucja w laboratorium
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia ogólna
75 7 zaliczenie F
Entomologia ogólna
60 4 zaliczenie F
Entomologia sądowa
30 2 zaliczenie F
Fizjologiczne techniki badań
36 2 zaliczenie F
Fotografia przyrodnicza
45 3 zaliczenie F
Genetyka człowieka
30 2 zaliczenie F
Grzyby w biotechnologii i medycynie
30 2 zaliczenie F
Hodowle tkanek - zastosowanie w badaniach naukowych
60 4 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2 zaliczenie F
Oznaczanie kręgowców
30 2 zaliczenie F
Paleobiologia
35 2 zaliczenie F
Podstawy neurofizjologii eksperymentalnej
75 7 zaliczenie F
Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących
45 5 zaliczenie F
Protozoologia praktyczna
45 3 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2 zaliczenie F
Roślina a środowisko
45 3 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10 zaliczenie F
Ptaki - identyfikacja w terenie
30 2 zaliczenie F
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Kształcenie indywidualne
Szkolenie pedagogiczne