A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia orientalna – iranistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia orientalna – iranistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia na kierunku filologia orientalna - iranistyka trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 2200 godz. dydaktycznych, w tym oprócz głównych przedmiotów kierunkowych także wykład z historii filozofii, szkolenie w zakresie BHK, ćwiczenia z ochrony własności intelektualnej oraz lektorat jęz. łacińskiego (2 sem.) i angielskiego (4 sem.). Podstawowym celem studiów jest opanowanie teoretyczne (gramatyka opisowa) i praktyczne języka nowoperskiego w jego formie klasycznej i kolokwialnej. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektorów native speakerów; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci w ramach przedmiotu Przegląd języków irańskich poznają też inne nowożytne języki orientalne (paszto, kurdyjski, tadżycki), oraz języki starożytnego Iranu: awestyjski, staroperski i średnioperski. Przedmioty literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady: historia Iranu, zaratusztrianizm, islam, geografia, kultura świata irańskiego). Oferta programowa poszerzana jest w miarę możliwości o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest napisanie pracy licencjackiej i złożenie egzaminu końcowego. Studia iranistyczne I stopnia mają kontynuację w postaci studiów II stopnia.

Ukończenie studiów

praca dyplmowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geografia świata irańskiego
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
30 1 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Islam
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 12 zaliczenie O
Język łaciński
30 2 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Historia regionu - Iran starożytny
30 2 zaliczenie F
Wstęp do studiów orientalistycznych - iranistycznych
30 3 egzamin F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Islam
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 13 egzamin O
Język łaciński
30 2 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 2 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Historia regionu - Iran średniowieczny
30 3 egzamin F
Kultura regionu - kultura świata irańskiego
30 3 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
30 1 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Literatura perska przedislamska
30 2 egzamin O
Historia Iranu nowożytnego
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 6 zaliczenie O
Zaratusztrianizm
30 3 egzamin O
Historia filozofii
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
Kultura regionu - kultura świata irańskiego
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne
30 3 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Iran współczesny
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 7 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 egzamin O
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
30 3 zaliczenie F
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie F
Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne
30 3 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Lektura tekstów kultury
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 8 zaliczenie O
Przegląd języków irańskich
30 3 egzamin O
Społeczeństwo - polityka - media
30 3 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
30 4 egzamin F
Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie F
Seminarium licencjackie - iranistyczne
30 8 zaliczenie F
Student wybiera 15 przedmiotów z gupy zajęć fakultatywnych. W ramch zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z gupy zajęć fakultatywnych studiów pierwszego stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura perska współczesna
60 4 egzamin O
Lektura tekstów kultury
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka perskiego
120 10 egzamin O
Język angielski
30 2 egzamin O
Seminarium licencjackie - iranistyczne
30 10 zaliczenie F