A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geografia i gospodarka przestrzenna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geografia i gospodarka przestrzenna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0522
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Ukończenie studiów

Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Podstawy geografii człowieka
45 3 egzamin O
Statystyka
60 4 egzamin O
Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
45 3 egzamin O
Podstawy terenoznawstwa
10 1 zaliczenie O
Geologia
60 5 egzamin O
Graficzna prezentacja danych geograficznych
15 - zaliczenie O
Geografia regionalna świata
23 - zaliczenie O
Pracownia ogólna
30 - zaliczenie O
Geoinformatyka
39 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy ekonomii
30 2 egzamin O
Gleboznawstwo i geografia gleb
30 3 egzamin O
Terenowe metody badań przyrodniczych
70 3 zaliczenie O
Geomorfologia I
20 - zaliczenie O
Meteorologia i klimatologia
30 3 egzamin O
Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych
60 3 zaliczenie O
Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
30 3 egzamin O
Ćwiczenia terenowe regionalne - Okolice Krakowa
10 2 zaliczenie O
Graficzna prezentacja danych geograficznych
15 2 zaliczenie O
Geografia regionalna świata
28 8 egzamin O
Pracownia ogólna
20 6 zaliczenie O
Geoinformatyka
59 8 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin O
Socjologia
30 2 egzamin O
Hydrologia i oceanografia
30 3 egzamin O
Geografia ludności i demografia
15 1 egzamin O
Geomorfologia
10 3 egzamin O
Projekty II rok
15 - zaliczenie O
60 - zaliczenie O
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 zaliczenie F
Metody badań przestrzeni zurbanizowanej
15 1 zaliczenie F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie F
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 zaliczenie F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Geomorfologia fluwialna
30 3 zaliczenie F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie F
Podstawy mikromorfologii gleb
20 2 zaliczenie F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie F
Geografia Iranu
15 2 egzamin F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 zaliczenie F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Historia myśli geograficznej
15 2 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 egzamin F
Geografia Azji Południowej
30 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
Metody badania rzeźby
40 3 zaliczenie F
Metody badania gleb
30 3 zaliczenie F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 egzamin F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 zaliczenie F
Geografia kultury i religii
30 3 egzamin F
Geografia turyzmu
30 3 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 egzamin F
Geografia społeczna
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 egzamin F
Geografia turystyczna Polski
30 3 egzamin F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 egzamin F
Dydaktyka geografii II
52 4 egzamin F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 zaliczenie F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
40 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
40 - zaliczenie F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 egzamin F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Użytkowanie ziemi i kształtowanie przestrzeni wiejskiej
30 3 egzamin O
Projekty II rok
15 6 zaliczenie O
60 4 egzamin O
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie F
Geografia wsi
15 2 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie F
Górskie koryta rzeczne
30 3 zaliczenie F
Projekt geomorfologiczny Beskid Niski
60 4 zaliczenie F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Metody badań gleb organicznych
35 3 egzamin F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie F
Geomorfologia Polski Południowej
40 3 zaliczenie F
Geomorfologia gór
20 2 zaliczenie F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie F
Tatry
30 2 zaliczenie F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie F
GIS I (VC ESRI)
75 3 zaliczenie F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 3 zaliczenie F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 zaliczenie F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 zaliczenie F
Babia Góra
30 2 zaliczenie F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 zaliczenie F
Geografia religii
15 2 zaliczenie F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 zaliczenie F
Historia cywilizacji
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 egzamin F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 zaliczenie F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 zaliczenie F
Samorząd terytorialny - podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne
15 2 egzamin F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 egzamin F
Geografia rolnictwa
30 3 egzamin F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 egzamin F
Formy turystyki
30 3 egzamin F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 egzamin F
Geografia turystyczna świata
30 3 egzamin F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 egzamin F
Ekonomika miast i regionów
15 1 zaliczenie F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 egzamin F
Podstawy dydaktyki
30 2 zaliczenie F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
38 2 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody i geografii dla szkoły podstawowej
60 3 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
35 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
35 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne II-III
O
Ćwiczenia terenowe przedmiotowe II-III
O
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona środowiska
30 3 egzamin O
Geografia fizyczna Polski
30 4 egzamin O
Pracownia licencjacka
15 - zaliczenie O
Proseminarium licencjackie
15 - zaliczenie O
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 zaliczenie F
Metody badań przestrzeni zurbanizowanej
15 1 zaliczenie F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie F
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 zaliczenie F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Geomorfologia fluwialna
30 3 zaliczenie F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Współczesne procesy stokowe w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie F
Podstawy mikromorfologii gleb
20 2 zaliczenie F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie F
Geografia Iranu
15 2 egzamin F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 zaliczenie F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Historia myśli geograficznej
15 2 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 egzamin F
Geografia Azji Południowej
30 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
Metody badania rzeźby
40 3 zaliczenie F
Metody badania gleb
30 3 zaliczenie F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 egzamin F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 zaliczenie F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 zaliczenie F
Geografia kultury i religii
30 3 egzamin F
Geografia turyzmu
30 3 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 egzamin F
Geografia społeczna
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 egzamin F
Geografia turystyczna Polski
30 3 egzamin F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 egzamin F
Dydaktyka geografii II
52 4 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
40 - zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
40 - zaliczenie F
Information Communication Technology in Science Education
60 5 egzamin F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich w porozumieniu z kierownikiem studiów i szefem Instytutowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Globalne procesy społeczne i gospodarcze
30 3 egzamin O
Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski
30 3 egzamin O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Pracownia licencjacka
15 2 zaliczenie O
Proseminarium licencjackie
15 4 zaliczenie O
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie F
Geografia wsi
15 2 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie F
Górskie koryta rzeczne
30 3 zaliczenie F
Projekt geomorfologiczny Beskid Niski
60 4 zaliczenie F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Metody badań gleb organicznych
35 3 egzamin F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie F
Geomorfologia Polski Południowej
40 3 zaliczenie F
Geomorfologia gór
20 2 zaliczenie F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie F
Tatry
30 2 zaliczenie F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie F
GIS I (VC ESRI)
75 3 zaliczenie F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 3 zaliczenie F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 zaliczenie F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 zaliczenie F
Babia Góra
30 2 zaliczenie F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 zaliczenie F
Geografia religii
15 2 zaliczenie F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 zaliczenie F
Historia cywilizacji
30 3 zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
GIS for Urban Policy and Practice
30 4 egzamin F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 zaliczenie F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 zaliczenie F
Samorząd terytorialny - podstawy organizacyjne, prawne i ekonomiczne
15 2 egzamin F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 egzamin F
Geografia rolnictwa
30 3 egzamin F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 egzamin F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 egzamin F
Formy turystyki
30 3 egzamin F
Geografia turystyczna świata
30 3 egzamin F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 egzamin F
Ekonomika miast i regionów
15 1 zaliczenie F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 egzamin F
Podstawy dydaktyki
30 2 zaliczenie F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
38 2 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody i geografii dla szkoły podstawowej
60 3 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
35 3 zaliczenie F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe regionalne II-III
O
Ćwiczenia terenowe przedmiotowe II-III
O
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka