A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje ani tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Dobierając kursy spośród kursów fakultatywnych możliwe jest realizowanie programu kształcenia zgodnego z zainteresowaniami. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Stosowane metody dydaktyczne to: metody podające, np. wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, metoda projektów. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to okazy minerałów i skał, preparaty do badań mikroskopowych, mapy i kompasy geologiczne, komputery oraz prezentacja multimedialna.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia
75 7 egzamin O
Fizyka
60 6 egzamin O
Matematyka
45 4 egzamin O
Geologia dynamiczna
105 - zaliczenie O
Podstawy paleontologii
60 5 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Technologie informacyjne
25 2 zaliczenie O
Podstawy kartografii topografii i teledetekcji
10 - - F
Zdobywanie informacji naukowej - infobroker
12 1 zaliczenie F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do badań terenowych
20 2 zaliczenie O
Mineralogia optyczna
25 2 zaliczenie O
Wprowadzenie do statystyki
35 3 zaliczenie O
Geologia dynamiczna
60 11 egzamin O
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski)
160 9 zaliczenie O
Podstawy kartografii topografii i teledetekcji
15 2 zaliczenie F
Sztuka studiowania i prezentacji
15 1 zaliczenie F
Wstęp do stratygrafii
15 2 zaliczenie F
Zarys historii życia
20 2 zaliczenie F
Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał
15 1 zaliczenie F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Tektonika
60 4 egzamin O
Sedymentologia
75 6 egzamin O
Petrologia
40 - egzamin O
Metody komputerowe w geologii
30 3 zaliczenie O
Mineralogia
65 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnych
15 1 zaliczenie O
Hydrologia
12 1 zaliczenie F
Geological project 1
10 - - F
Geofizyka
30 2 egzamin F
Geologia Karpat
30 2 egzamin F
Krystalografia i krystalochemia
25 3 zaliczenie F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 egzamin F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
15 1 zaliczenie F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 egzamin F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 egzamin F
Paliwa kopalne
25 2 zaliczenie F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 egzamin F
Rysunek w geologii
15 1 zaliczenie F
Geoetyka
25 2 zaliczenie F
Advances in geology I
6 - - F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Petrologia
60 8 egzamin O
Kartografia geologiczna
60 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Kartografia geologiczna (ćw. terenowe)
160 7 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 zaliczenie F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 egzamin F
Hydrogeologia
60 5 egzamin F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
15 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
60 4 zaliczenie F
Geological project 1
15 2 zaliczenie F
Geologia inżynierska
45 3 egzamin F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 zaliczenie F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 zaliczenie F
Gleboznawstwo
45 3 egzamin F
Minerały ciężkie w interpretacjach geologicznych
40 3 zaliczenie F
Minerały skałotwórcze
45 3 zaliczenie F
Paleobiologia
30 3 zaliczenie F
Podstawy geomorfologii
30 2 zaliczenie F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 zaliczenie F
Geologia krasu
15 1 zaliczenie F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 zaliczenie F
Advances in geology I
6 1 zaliczenie F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia historyczna
75 6 egzamin O
Geologia złóż
50 5 egzamin O
60 4 egzamin O
Geochemia
45 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
15 - zaliczenie O
Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
20 3 zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
Hydrologia
12 1 zaliczenie F
Geological project 1
10 - - F
Geofizyka
30 2 egzamin F
Geologia Karpat
30 2 egzamin F
Krystalografia i krystalochemia
25 3 zaliczenie F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 egzamin F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
15 1 zaliczenie F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 egzamin F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 egzamin F
Paliwa kopalne
25 2 zaliczenie F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 egzamin F
Rysunek w geologii
15 1 zaliczenie F
Geoetyka
25 2 zaliczenie F
Advances in geology I
6 - - F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy ogólnouniwersyteckie i/lub z innych kierunków zakresie 30 godzin i 3 punktów ECTS należy wybrać w ciągu 3 lat studiów. Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia regionalna Polski
25 3 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
15 2 zaliczenie O
Proseminarium licencjackie
15 1 zaliczenie O
Pracownia licencjacka II (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
40 7 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 zaliczenie F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 egzamin F
Hydrogeologia
60 5 egzamin F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
15 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
60 4 zaliczenie F
Geological project 1
15 2 zaliczenie F
Geologia inżynierska
45 3 egzamin F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 zaliczenie F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 zaliczenie F
Gleboznawstwo
45 3 egzamin F
Minerały ciężkie w interpretacjach geologicznych
40 3 zaliczenie F
Minerały skałotwórcze
45 3 zaliczenie F
Paleobiologia
30 3 zaliczenie F
Podstawy geomorfologii
30 2 zaliczenie F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 zaliczenie F
Geologia krasu
15 1 zaliczenie F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 zaliczenie F
Advances in geology I
6 1 zaliczenie F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F