A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Pion Prorektora ds. dydaktyki

Zarządzanie kulturą i mediami

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie kulturą i mediami
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów na kierunku „zarządzanie kulturą i mediami” jest unikatowym kierunkiem studiów I stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów, filozofii oraz wiedzy o kulturze.
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria fakultatywne z zakresu zarządzania oraz wiedzy o kulturze. Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
- „zarządzanie kulturą”
- „zarządzanie mediami”.
Studenci w toku studiów I stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów I stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć podstawowych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów 180 ECTS.
Na ostatnim roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym dwa semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy dyplomowej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Ukończenie studiów

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów modułów kształcenia
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Zarządzanie projektami
30 2 zaliczenie O
Podstawy zarządzania (konwersatorium)
30 2 egzamin O
Podstawy zarządzania (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Organizowanie festiwalu
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii filmu
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii literatury
30 2 egzamin O
Antropologia kulturowa (konwersatorium)
30 2 egzamin O
Antropologia kulturowa (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii teatru
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii sztuki
30 2 zaliczenie O
laboratorium zarządzania I
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze I
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Warsztat badacza
30 2 zaliczenie O
Podstawy zarządzania (konwersatorium)
30 2 egzamin O
Podstawy zarządzania (ćwiczenia)
30 2 zaliczenie O
Organizowanie festiwalu
30 4 zaliczenie O
Nowe technologie w praktyce zarządzania
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii filmu
30 2 zaliczenie O
Elementy teorii i historii literatury
30 2 egzamin O
Elementy teorii i historii teatru
30 3 egzamin O
Elementy teorii i historii sztuki
30 3 egzamin O
laboratorium zarządzania I
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze I
30 4 zaliczenie F
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 1 zaliczenie O
Podstawy przedsiębiorczości (konwersatorium)
15 2 egzamin O
Podstawy przedsiębiorczości (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Metodologia badań w zarządzaniu (konwersatorium)
30 2 egzamin O
Metodologia badań w zarządzaniu (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Nauka o organizacji
30 3 zaliczenie O
Filozofia
30 3 zaliczenie O
Dzieje kultury
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
30 3 egzamin O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 zaliczenie O
laboratorium zarządzania II
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze II
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 egzamin O
Praktyka studencka
120 4 zaliczenie F
Podstawy przedsiębiorczości
30 3 zaliczenie O
Etyka zarządzania
30 3 egzamin O
Filozofia
30 3 egzamin O
Dzieje kultury
30 3 egzamin O
laboratorium zarządzania II
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze II
30 4 zaliczenie F
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Podstawy ekonomii (konwersatorium)
15 3 egzamin O
Podstawy ekonomii (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Elementy teorii i historii muzyki
30 3 egzamin O
Elementy teorii i historii mediów (konwersatorium)
30 3 egzamin O
Elementy teorii i historii mediów (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 zaliczenie O
laboratorium zarządzania III
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze III
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami
Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 24 ECTS, z założeniem że 12 ECTS będzie zrealizowanych w ramach laboratoriów z zakresu zarządzania oraz 12 ECTS z laboratoriów z zakresu wiedzy o kulturze. Każdorozowo przed rozpoczeciem roku akademickiego na stronie www Instytutu Kultury publikowany jest szczegółowy wykaz zajęć, które w danym roku akademickim będą w ramach laboratoriów realizowane. Zajęcia te poświecone są najnowszym badaniom i zjawiskom w obszarze zarządzania oraz wiedzy o kulturze. 
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Elementy teorii i historii muzyki
30 3 egzamin O
Źródła współczesności. Wprowadzenie
30 3 zaliczenie O
laboratorium zarządzania III
30 4 zaliczenie F
laboratorium wiedzy o kulturze III
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie mediami