A A A
pl | en

Astronomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Astronomia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Astronomia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi, fizycznymi, informatycznymi oraz astronomicznymi. Program przewiduje możliwość wyboru stopnia zaawansowania niektórych przedmiotów spośród kursów MS (mniej zaawansowanych) lub MT (bardziej zaawansowanych). Oferowana jest również cała gama kursów nieobowiązkowych.

Ukończenie studiów

zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHK , Ochrona własności intelektualnej, Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny student musi zrealizować w okresie trwania studiów. Rekomendacje dla studentów: w ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru modułu "Analiza matematyczna MT" dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie, prócz części I i II, również części III - niewyszczególnionej w niniejszym Planie studiów, a prowadzonej na Wydziale FAiIS UJ. Ponadto, zaleca się wybór kursu "Algebra z geometrią MT" część I (semestr 1 - zimowy) i część II (semestr 2 - letni) prowadzonego na  Wydziale FAiIS UJ. Grupa – obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Liczba Punktów ECTS i  godzin odzwierciedlają zróżnicowania stopnia trudności przedmiotu. Moduł Mechanika kwantowa MT cz. 2 jest obowiązkowy w przypadku zaliczenia modułu Mechanika kwantowa MT cz.1. Moduł Fizyka statystyczna MT jest oferowany w semestrze 6 (letnim). Przedmioty Mathematica I: wprowadzenie oraz Mathematica II aplikacje student może zaliczyć w trakcie trwania studiów. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie O
Podstawy fizyki: Budowa materii
60 5 egzamin O
Podstawy astronomii
60 4 egzamin O
Statystyczne metody opracowania danych I
30 1 zaliczenie O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 zaliczenie O
Grupa - Analiza Matematyczna I
O
Grupa - Podstawy fizyki: Mechanika
O
Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHK , Ochrona własności intelektualnej, Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny student musi zrealizować w okresie trwania studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra z geometrią MS
75 6 egzamin O
Języki obliczeń symbolicznych
60 5 zaliczenie O
Astronomia ogólna i sferyczna
75 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Podstawy programowania
60 5 zaliczenie F
Grupa - Analiza Matematyczna II
O
Grupa: I pracownia fizyczna
O
Grupa - Podstawy fizyki: Termodynamika
O
Rekomendacje dla studentów. W ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu   materiału)   pomiędzy   bardziej   zaawansowanym   tzw.   modelem   tradycyjnym   (oznaczenie   MT),   a   mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (oznaczenie MS). Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru modułu „Analiza matematyczna MT” dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest  zaliczenie, prócz  części  I i II, również  części III - niewyszczególnionej  w niniejszym Planie studiów, a prowadzonej na Wydziale FAiIS UJ.  Ponadto, zaleca się wybór kursu „Algebra z geometrią MT” część I (semestr 1 - zimowy) i część II  (semestr 2 -letni)  prowadzonego na  Wydziale FAiIS UJ.                                                          O – moduł obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów; F – moduł fakultatywny (do wyboru); Grupa – obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Liczba Punktów ECTS i  godzin odzwierciedlają zróżnicowania stopnia trudności przedmiotu.                                 Moduł Mechanika kwantowa MT cz.2 jest obowiązkowy w przypadku zaliczenia modułu Mechanika kwantowa MT cz.1. Moduł Fizyka statystyczna MT jest oferowany w semestrze 6 (letnim).   Przedmioty Mathematica I:wprowadzenie oraz Mathematica II aplikacje student może zaliczyć w trakcie trwania studiów.   Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki: Elektromagnetyzm
60 5 egzamin O
Pracownia Astronomii Praktycznej
45 4 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Programowanie w języku C
60 5 zaliczenie F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny
60 5 egzamin O
Mathematica I: wprowadzenie
30 3 zaliczenie F
Elektronika - wykład
30 3 egzamin F
Grupa - Mechanika klasyczna
O
Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHK , Ochrona własności intelektualnej, Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny student musi zrealizować w okresie trwania studiów. Rekomendacje dla studentów: w ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru modułu "Analiza matematyczna MT" dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie, prócz części I i II, również części III - niewyszczególnionej w niniejszym Planie studiów, a prowadzonej na Wydziale FAiIS UJ. Ponadto, zaleca się wybór kursu "Algebra z geometrią MT" część I (semestr 1 - zimowy) i część II (semestr 2 - letni) prowadzonego na  Wydziale FAiIS UJ. Grupa – obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Liczba Punktów ECTS i  godzin odzwierciedlają zróżnicowania stopnia trudności przedmiotu. Moduł Mechanika kwantowa MT cz. 2 jest obowiązkowy w przypadku zaliczenia modułu Mechanika kwantowa MT cz.1. Moduł Fizyka statystyczna MT jest oferowany w semestrze 6 (letnim). Przedmioty Mathematica I: wprowadzenie oraz Mathematica II aplikacje student może zaliczyć w trakcie trwania studiów. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki: Optyka
60 5 egzamin O
Astrofizyka teoretyczna I (Budowa gwiazd)
60 5 egzamin O
Astrofizyka obserwacyjna I
30 2 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Praktyki
120 5 zaliczenie O
Metody numeryczne
60 4 zaliczenie F
Szczególna teoria względności
30 3 egzamin F
Mathematica II: aplikacje
30 3 zaliczenie F
Grupa - Matematyczne metody
O
Grupa - Mechanika kwantowa
O
Elektronika - pracownia
60 4 zaliczenie F
Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHK , Ochrona własności intelektualnej, Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny student musi zrealizować w okresie trwania studiów. Rekomendacje dla studentów: w ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru modułu "Analiza matematyczna MT" dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie, prócz części I i II, również części III - niewyszczególnionej w niniejszym Planie studiów, a prowadzonej na Wydziale FAiIS UJ. Ponadto, zaleca się wybór kursu "Algebra z geometrią MT" część I (semestr 1 - zimowy) i część II (semestr 2 - letni) prowadzonego na  Wydziale FAiIS UJ. Grupa – obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Liczba Punktów ECTS i  godzin odzwierciedlają zróżnicowania stopnia trudności przedmiotu. Moduł Mechanika kwantowa MT cz. 2 jest obowiązkowy w przypadku zaliczenia modułu Mechanika kwantowa MT cz.1. Moduł Fizyka statystyczna MT jest oferowany w semestrze 6 (letnim). Przedmioty Mathematica I: wprowadzenie oraz Mathematica II aplikacje student może zaliczyć w trakcie trwania studiów. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Radioastronomia I
60 4 egzamin O
Statystyczne metody opracowania danych II
75 7 egzamin O
Matematyczne metody fizyki i astrofizyki II
60 5 egzamin O
Pracownia astrofizyki obserwacyjnej I
60 5 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Elektrodynamika klasyczna MT
90 8 egzamin F
Mechanika kwantowa MT cz.2
60 6 egzamin F
Podstawy fizyki jądrowej
45 4 egzamin F
Podstawy fizyki materii skondensowanej
45 4 egzamin F
Grupa - Fizyka statystyczna
O
Wychowanie fizyczne, Szkolenie BHK , Ochrona własności intelektualnej, Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny student musi zrealizować w okresie trwania studiów. Rekomendacje dla studentów: w ramach niektórych obowiązkowych modułów kształcenia istnieje możliwość wyboru stopnia ich zaawansowania (zakresu  materiału) pomiędzy bardziej zaawansowanym tzw. modelem tradycyjnym (oznaczenie MT), a mniej zaawansowanym tzw. modelem standardowym (oznaczenie MS).  Rekomendowany jest konsekwentny wybór, od pierwszego roku studiów, modułów kształcenia typu MT, zarówno w przypadku zajęć matematycznych jak i fizycznych. Dokonanie takiego wyboru zalecane jest szczególnie studentom, którzy myślą o kontynuowaniu nauki w szkołach doktorskich oraz przyszłej karierze naukowej. W przypadku wyboru modułu "Analiza matematyczna MT" dla pełnego pokrycia zakresu materiału konieczne jest zaliczenie, prócz części I i II, również części III - niewyszczególnionej w niniejszym Planie studiów, a prowadzonej na Wydziale FAiIS UJ. Ponadto, zaleca się wybór kursu "Algebra z geometrią MT" część I (semestr 1 - zimowy) i część II (semestr 2 - letni) prowadzonego na  Wydziale FAiIS UJ. Grupa – obowiązkowo należy zaliczyć jeden z podanych dwóch przedmiotów. Liczba Punktów ECTS i  godzin odzwierciedlają zróżnicowania stopnia trudności przedmiotu. Moduł Mechanika kwantowa MT cz. 2 jest obowiązkowy w przypadku zaliczenia modułu Mechanika kwantowa MT cz.1. Moduł Fizyka statystyczna MT jest oferowany w semestrze 6 (letnim). Przedmioty Mathematica I: wprowadzenie oraz Mathematica II aplikacje student może zaliczyć w trakcie trwania studiów. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Astrofizyka teoretyczna II (relatywistyczna)
60 5 egzamin O
Astrofizyka obserwacyjna II
30 3 egzamin O
Pracownia astrofizyki obserwacyjnej II
60 4 zaliczenie O
Radioastronomia II
60 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Podstawy fizyki atomowej
45 4 egzamin F
Podstawy fizyki cząstek elementarnych
45 4 egzamin F