A A A
pl | en

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów, zgodnie z regulaminem studiów UJ. Plan dla kierunku ZMiN przewiduje, w przypadku części przedmiotów, indywidualny wybór jednego z dwu prowadzonych na Wydziałach kursów, o różnym stopniu zaawansowania.

Ukończenie studiów

egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 2 zaliczenie O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 zaliczenie O
Chemia nieorganiczna
90 8 egzamin O
Chemia nieorganiczna : ćwiczenia rachunkowe
30 3 zaliczenie O
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa A
O
Grupa B
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra z geometrią MS
75 6 egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
4 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Elementy chemii analitycznej i chemometrii
45 3 egzamin F
Grupa C
O
Grupa E
O
Grupa D
O
Grupa X
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
105 7 egzamin O
Chemia ciała stałego
45 3 egzamin O
Elektronika - wykład
30 3 egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii II
15 2 egzamin O
I Pracownia fizyczna+ statystyczne metody opracowania wyników pomiarów
60 4 zaliczenie O
Równowagi fazowe
30 2 egzamin O
Matematyczne metody fizyki-MS
60 5 egzamin F
Grupa F
O
60 2 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Krystalografia i rentgenografia
60 5 egzamin O
Pracownia badań materiałów I
60 4 zaliczenie O
Chemia organiczna z elementami biochemii
75 6 egzamin O
Elektronika - pracownia
40 4 zaliczenie O
Historia chemii
30 3 egzamin F
Grupa X
O
Grupa G
O
Grupa H
O
60 3 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka po II-gim roku
120 4 zaliczenie O
Podstawy fizyki fazy skondensowanej I
45 4 egzamin O
Polimery naturalne i syntetyczne
45 4 egzamin O
Komputerowe modelowanie materiałów
45 3 zaliczenie O
Pracownia badań materiałów II
60 4 zaliczenie O
Metody badania materiałów I
30 3 egzamin O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 zaliczenie F
Grupa H
O
Grupa J
O
Grupa K
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki fazy skondensowanej II
45 4 egzamin O
Nanotechnologia, fotonika i mikroelektromechanika
75 6 egzamin O
Biomateriały i nanomateriały
60 5 egzamin O
Modelowanie molekularne metodami chemii kwantowej
45 3 zaliczenie O
Metody badania materiałów II
30 3 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 3 zaliczenie O
Projekt badawczy
60 4 zaliczenie O
Historia chemii
30 3 egzamin F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 egzamin F
Grupa X
O