A A A
pl | en

Stosunki międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Stosunki międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja współczesna. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r.
60 6 egzamin O
Filozofia
45 4 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Geografia polityczna i ekonomiczna
30 4 egzamin O
Ekonomia
90 10 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie biblioteczne
1 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej
60 5 egzamin F
Dylematy współczesnego świata
30 3 zaliczenie F
System polityczny RP
30 3 zaliczenie F
Komunikowanie międzynarodowe
30 3 zaliczenie F
Porządek społeczny a wyzwania współczesności
30 3 zaliczenie F
Analiza informacji – metody i techniki
30 3 zaliczenie F
Polska polityka europejska
30 3 zaliczenie F
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Idee polityczne współczesnego świata
60 4 egzamin O
Socjologia
45 3 egzamin O
Porównawcze prawo konstytucyjne
30 3 egzamin O
Podstawy statystyki
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Problemy wielokulturowości
30 3 zaliczenie F
Historia Polski XX w
60 5 egzamin F
Teorie wojny i pokoju
60 5 egzamin F
Historia doktryn ekonomicznych
30 3 zaliczenie F
Społeczeństwo i kultura
30 3 zaliczenie F
Cywilizacje świata
30 3 zaliczenie F
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku
60 5 egzamin F
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki polityczne
60 5 egzamin O
Współczesne systemy polityczne
60 5 egzamin O
Prawo międzynarodowe publiczne
60 5 egzamin O
Integracja europejska
60 5 egzamin O
Sztuka negocjacji
30 3 zaliczenie F
NATO- historia -struktura-działanie
30 3 zaliczenie F
Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych
30 3 zaliczenie F
Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe Półwyspu Bałkańskiego
30 3 zaliczenie F
Analiza polityki zagranicznej – aspekty teoretyczne i praktyczne
30 3 zaliczenie F
Asia-Pacific in World Politics
30 3 egzamin F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Ścieżka: Integracja europejska
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
30 3 zaliczenie O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
60 5 egzamin O
Negocjacje i umowy międzynarodowe
60 5 egzamin O
Instytucje Unii Europejskiej
60 4 egzamin O
Demografia
30 4 egzamin O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Protokół dyplomatyczny
30 3 zaliczenie F
Stosunki międzynarodowe w Afryce
30 3 zaliczenie F
Islam w stosunkach międzynarodowych
30 3 zaliczenie F
Ruchy polityczne i społeczne współczesnego świata
30 3 zaliczenie F
Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej
30 3 zaliczenie F
Dyplomacja publiczna
30 3 zaliczenie F
Kwestie narodowe i mniejszości narodowe w Europie
30 3 zaliczenie F
Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery
30 3 zaliczenie F
Wielka gra w rejonie Kaukazu Południowego
30 3 zaliczenie F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Ścieżka: Integracja europejska
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka zagraniczna Polski
45 4 egzamin O
Historia polityczna Europy po 1945r.
30 4 egzamin O
Wybrane polityki Unii Europejskiej
30 3 egzamin O
Organizacje międzynarodowe
60 4 egzamin O
Polityka zagraniczna państw iberyjskich
30 2 zaliczenie F
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
30 2 zaliczenie F
Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych
30 2 zaliczenie F
Wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych
30 2 zaliczenie F
Realizm polityczny
30 2 zaliczenie F
Polska i Polacy za granicą
30 3 zaliczenie F
Praktyczna analiza statystyczna
30 3 zaliczenie F
Violence in international relations
30 3 egzamin F
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
30 3 egzamin F
Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
30 3 zaliczenie F
Seminarium dyplomowe
30 4 zaliczenie O
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Ścieżka: Integracja europejska
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty zakończone egzaminem, 3 przedmioty zakończone zaliczeniem z oceną. Student w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 2 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności. Student w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 3 przedmioty obligatoryjne w ramach specjalności, 3 przedmioty fakultatywne wspólne dla wszystkich specjalności.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka gospodarcza
45 4 egzamin O
Prawo Unii Europejskiej
60 5 egzamin O
Międzynarodowe stosunki kulturalne
30 3 egzamin O
Pozaeuropejskie procesy integracyjne
30 2 zaliczenie F
Status kobiety w Islamie
30 2 zaliczenie F
Polityka historyczna na przykładzie różnych państw – założenia i realizacja.
30 2 zaliczenie F
Pokojowe rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych
30 2 zaliczenie F
Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych
30 2 zaliczenie F
Państwa czarnomorskie i ich polityka bezpieczeństwa w regionie
30 3 zaliczenie F
Design Thinking
30 3 zaliczenie F
Utopias and anti-utopias
30 3 egzamin F
Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
30 3 egzamin F
Seminarium dyplomowe
30 6 zaliczenie O
Język obcy
30 2 egzamin O
Praktyki studenckie
120 4 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ścieżka: Dyplomacja współczesna
Ścieżka: Integracja europejska