A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Polityka społeczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Polityka społeczna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: praktyczny
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0923
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Należy wybrać 10 przedmiotów fakultatywnych po 3 ECTS do realizacji w semestrze 5 i 6 (oprócz seminarium dyplomowego oraz praktyk zawodowych) oraz 1 przedmiot w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów za co najmniej 3 ECTS. Na trzecim roku przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium licencjackiego. Studenci realizują praktyki zawodowe w wymiarze 360 godzin.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest przedstawienie pracy dyplomowej, jej obrona oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia
30 3 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Podstawy zarządzania
30 3 egzamin O
System polityczny RP
30 3 egzamin O
Polityki publiczne
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do polityki społecznej
45 5 egzamin O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Prawa człowieka i handel ludźmi
30 3 zaliczenie O
Psychologia
30 4 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia
30 4 egzamin O
Psychologia społeczna
30 4 egzamin O
Demografia i polityka senioralna
30 4 zaliczenie O
Funkcjonowanie instytucji polityki społecznej
30 3 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 2 zaliczenie O
Ergonomia z elementami BHP
15 2 zaliczenie O
Podstawy zarządzania publicznego
30 4 egzamin O
Usługi społeczne
45 4 egzamin O
Organizacje pozarządowe w polityce społecznej
45 3 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finanse publiczne
30 5 egzamin O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 zaliczenie O
Polityka rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
30 3 zaliczenie O
Polityka społeczna wobec rodziny
30 3 zaliczenie O
Prawo pracy
30 3 zaliczenie O
Język angielski
30 - zaliczenie O
Komunikacja społeczna
30 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne w politykach publicznych
45 4 egzamin O
Ubezpieczenia społeczne
45 5 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Administracja publiczna
45 5 egzamin O
Międzynarodowa polityka społeczna
30 5 egzamin O
Język angielski
30 - zaliczenie O
Zabezpieczanie społeczne
30 5 zaliczenie O
Zarządzanie zasobami ludzkimi
30 3 egzamin O
Procesy informacyjne w zarządzaniu instytucjami polityki społecznej
30 3 zaliczenie O
Ekonomia społeczna i spółdzielczość
45 3 zaliczenie O
Etyka w organizacjach
30 2 zaliczenie O
Praktyka zawodowa - indywidualna
120 4 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
30 - zaliczenie O
Praktyki zawodowe – wizyty studyjne
90 4 zaliczenie F
Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi)
30 2 zaliczenie F
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
30 5 egzamin O
Praktyki zawodowe – wizyty studyjne
90 4 zaliczenie F
Praktyki zawodowe - asystenckie (praktyczne aspekty zarządzania organizacjami publicznymi i obywatelskimi)
30 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O