A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania, ze szczególnym uwzglednienim zagadnień zarządzania firmą, personelem i zarządzania międzynarodowego. Obejmują zarówno prawne, technologiczne, finansowe oraz makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, jak również elementy związane z narzędziami wykorzystywanymi do oceny skutków działalności podmiotów gospodarczych w obszarze zarządzania firmą, personelem, informacjami oraz majątkiem rzeczowym i finansowym organizacji. W module kształcenia uwzgledniono również realizację praktyk studenckich, pozwalających na zdobywanie praktycznych umiejętności zgodnych z przewidzianymi dla kierunku efektami uczenia się. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykłady, ćwiczenia i konwersatoria. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauki o organizacji
45 4 egzamin O
Mikroekonomia
45 5 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Matematyka
45 4 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 4 zaliczenie O
Filozofia
30 4 zaliczenie O
Wstęp do socjologii
30 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Trening interpersonalny i adaptacyjny
15 2 zaliczenie O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy zarządzania
60 5 egzamin O
Finanse
30 3 egzamin O
Statystyka opisowa
45 4 egzamin O
Zachowania organizacyjne
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 3 zaliczenie O
Socjologia organizacji
30 4 zaliczenie O
Marketing - podstawy
45 4 egzamin O
Podstawy rachunkowości
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Począwszy od 4 semestru studiów studenci realizują program w jednej z trzech ścieżek kształcenia: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie personelem.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie projektami
30 3 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
45 4 egzamin O
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Rachunkowość finansowa
30 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
45 4 egzamin O
Zarządzanie czasem i zmianami
30 3 egzamin O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
30 4 egzamin F
Prawo gospodarcze
30 2 egzamin F
Podstawy inwestowania
30 2 egzamin F
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM
ZARZĄDZANIE FIRMĄ
ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE
ZARZĄDZANIE PERSONELEM