A A A pl | en
Wydział Biologii

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: Environmental Protection and Management
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0521
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów Environmental Protection and Management składa się z kursów obowiązkowych i ponadto umożliwia studentowi wybór modułów zajęć, którym przypisano punkty 67 ECTS (Master Project, Seminar oraz przedmioty fakultatywne z listy).
Ponadto student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub społecznych 5 ECTS realizując przedmioty:
• Social and Economic Aspects of Nature Conservation
• Governance of natural resources

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z ochroną środowiska i zarządzaniem zasobami przyrody, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Experimental design, data analysis and presentation
110 9,0 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3,0 exam O
Avian Ecology and Conservation - part 1
34 2,0 assessment O
Tropical ecology
30 4,0 exam O
Governance of natural resources
30 3,0 exam O
30 - assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Master Project in environmental protection
15 2,0 assessment O
Ecology of fungi
30 4,0 assessment F
Grant writing in environmental studies
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Molecular Ecology
30 4,0 exam F
Practical Protozoology
30 2,0 assessment F
Practise in Environmental Sciences
30 2,0 assessment F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3,0 exam F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
Animal energy budgets in conservation biology
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Applications of GIS
45 4,0 exam O
Aquatic ecosystems – structure and function
30 2,0 assessment O
Environmentally friendly agriculture
30 2,0 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
20 1,0 assessment O
Avian Ecology and Conservation - part 2
34 2,0 assessment O
Fundamentals of environmental catalysis
30 3,0 exam O
30 2,0 exam O
Seminar
30 2,0 assessment O
Master Project in environmental protection
15 3,0 assessment O
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Climate Change
15 2,0 exam F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Ecosystem ecology
36 3,0 assessment F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 2,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
Ecosystem ecology-practise
54 4,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=EPM-2S-F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ecotoxicology and ecological risk assessment
40 3,0 exam O
Solid waste management
30 2,0 exam O
Seminar
30 2,0 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15,0 assessment O
Ecology of fungi
30 4,0 assessment F
Grant writing in environmental studies
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Molecular Ecology
30 4,0 exam F
Practical Protozoology
30 2,0 assessment F
Practise in Environmental Sciences
30 2,0 assessment F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3,0 exam F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
Animal energy budgets in conservation biology
30 2,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie kursów fakultatywnych w języku angielskim za co najmniej 24 ECTS. Lista przedmiotów zamieszczona jest dodatkowo na stronie USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=EPM-2S-F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Conservation genetics
30 3,0 assessment O
Biotechnologial methods of fuels production
50 4,0 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
16 2,0 exam O
Ecological assessment and evaluation
30 2,0 exam O
Seminar
30 2,0 assessment O
Master Project in environmental protection
60 15,0 assessment O
Biology of amphibians
45 4,0 exam F
Climate Change
15 2,0 exam F
Diversity and evolution of plants
30 4,0 exam F
Ecosystem ecology
36 3,0 assessment F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Ethical aspects of genetic and cell manipulations
15 2,0 assessment F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4,0 exam F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
Ecosystem ecology-practise
54 4,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective