A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia Pion Prorektora ds. dydaktyki

Zarządzanie mediami i reklamą

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie mediami i reklamą
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów na kierunku „zarządzanie mediami i reklamą” jest unikatowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów II stopnia, na który składa się szerokie spektrum różnorodnych zajęć podzielonych na następujące grupy:
1) grupę zajęć obligatoryjnych, która obejmuje przede wszystkim zajęcia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, nauk prawnych, ekonomii i finansów oraz filozofii
2) grupę zajęć fakultatywnych, która obejmuje laboratoria z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o sztuce Każdorazowo przed rozpoczęciem roku akademickiego na stronach internetowych Instytutu Kultury będzie publikowany katalog dostępnych w danym roku akademickim laboratoriów, spośród których studenci wybierają zajęcia odpowiadające ich indywidualnym zainteresowaniom. Zapisy na laboratoria realizowane są na początku danego roku akademickiego zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń. Studenci w toku studiów są zobowiązani do realizacji zajęć fakultatywnych o łącznej wartości 12 ECTS, z założeniem że 6 ECTS będzie zrealizowanych w ramach zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania i z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz 6 ECTS z zajęć fakultatywnych z zakresu nauk o sztuce.
3) dwie grupy zajęć specjalizacyjnych:
a) „zarządzanie mediami”
b) „zarządzanie reklamą”
Studenci w toku studiów II stopnia wybierają jedną grupę zajęć specjalizacyjnych. W ramach wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych są zobowiązani do zdobycia 30 ECTS w toku studiów. Wyboru grupy zajęć specjalizacyjnych dokonują na początku I roku studiów II stopnia zgodnie z zasadą pierwszeństwa zgłoszeń.

Student zobowiązany jest do zdobycia w ramach zajęć obligatoryjnych, fakultatywnych i specjalistycznych min. 60 ECST w każdym roku akademickim, a w toku studiów min. 120 ECTS.
W toku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem i obroną pracy magisterskiej. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznym obejmują wkłady, ćwiczenia, konwersatoria i laboratoria. Formami zaliczenia są egzaminy ustne oraz pisemne, a także zaliczenie na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.
W trakcie I roku studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie mediami i reklamą studenci, którzy nie ukończyli studiów I stopnia z zakresu zarządzania są zobowiązani do zdania egzaminu z przedmiotu: Podstawy zarządzania (istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach ze studentami studiów pierwszego stopnia).

Ukończenie studiów

a. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć
b. Pozytywna ocena pracy dyplomowej
c. Egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 1 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Wykład monograficzny w j. angielskim
30 3 zaliczenie O
Prawo autorskie w praktyce
30 4 egzamin O
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
30 5 zaliczenie O
Prawo pracy
15 2 egzamin O
Prawo zamówień publicznych
15 2 egzamin O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 2 egzamin O
Projektowanie badań naukowych
30 3 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 3 zaliczenie O
Praktyka zawodowa
90 3 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne (konwersatorium)
15 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
30 3 zaliczenie O
Projekty miejskie
30 3 zaliczenie O
Źródła współczesności
30 3 zaliczenie O
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia (konwersatorium)
15 4 egzamin O
Ekonomia (ćwiczenia)
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 7 zaliczenie O
Źródła współczesności
30 4 zaliczenie O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 zaliczenie F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 zaliczenie F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie O
HR w organizacjach
30 5 zaliczenie O
Źródła współczesności
30 4 zaliczenie O
Współczesne trendy w zarządzaniu
30 3 zaliczenie F
Współczesne trendy w kulturze
30 3 zaliczenie F
Zarządzanie mediami
Zarządzanie reklamą