A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia

biologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: biologia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów (zajmuje się tym jak funkcjonuje cały organizm), biologia molekularna (koncentruje się na funkcji komórki wewnątrz organizmu), biologia środowiskowa (interakcje pomiędzy organizmami a środowiskiem) i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Zgodnie z Uchwałą 39/VI/2009 Senatu UJ każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS zakończony egzaninem.

Ukończenie studiów

Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody statystyczne
30 2 egzamin O
Filogenetyka
39 3 egzamin O
Globalne problemy ekologii
30 3 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
60 5 zaliczenie F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 zaliczenie F
Anatomia porównawcza kręgowców
60 4 zaliczenie F
Apomiksja u roślin
30 2 zaliczenie F
Biologia rozwoju człowieka
20 2 zaliczenie F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie F
Ecology of fungi
30 4 egzamin F
Ecophysiology of Insects
30 4 egzamin F
Ekologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 zaliczenie F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Hematologia
45 4 zaliczenie F
Histologiczne techniki
40 3 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4 egzamin F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy
45 3 zaliczenie F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 zaliczenie F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
45 2 zaliczenie F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 zaliczenie F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie F
Paleobotanika
60 3 zaliczenie F
Problemy żywienia i żywności
30 2 zaliczenie F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 zaliczenie F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
30 2 zaliczenie F
Szata roślinna Ziemi
30 2 zaliczenie F
Techniki immunobiologiczne
45 4 zaliczenie F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 zaliczenie F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4 zaliczenie F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia nauk przyrodniczych. Filozofia przyrody
60 5 egzamin O
Biologia ewolucyjna naczelnych
30 2 egzamin O
30 2 egzamin O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 zaliczenie O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 zaliczenie F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics
45 5 egzamin F
Archeologia - perspektywa ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Biologia zabytków
30 3 zaliczenie F
Biology of amphibians
45 4 egzamin F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
15 1 zaliczenie F
Diversity and evolution of plants
30 4 egzamin F
Ecology of Invertebrates
50 5 egzamin F
Effective research communication
30 4 zaliczenie F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 zaliczenie F
Etologia
60 4 zaliczenie F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 zaliczenie F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4 zaliczenie F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 egzamin F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
46 3 zaliczenie F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona
60 4 zaliczenie F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
30 2 zaliczenie F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
60 4 zaliczenie F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2 zaliczenie F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 zaliczenie F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 zaliczenie F
Mikrobiologia stosowana
30 3 zaliczenie F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania
60 3 zaliczenie F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 zaliczenie F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3 zaliczenie F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 zaliczenie F
Practicum archeologiczne dla antropologów
45 2 zaliczenie F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej
60 4 zaliczenie F
Rozwój układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 zaliczenie F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3 zaliczenie F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioetyka
15 1 egzamin O
Genetyka populacyjna
45 4 egzamin O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 4 zaliczenie O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego
60 5 zaliczenie F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 zaliczenie F
Anatomia porównawcza kręgowców
60 4 zaliczenie F
Apomiksja u roślin
30 2 zaliczenie F
Biologia rozwoju człowieka
20 2 zaliczenie F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 zaliczenie F
Ecology of fungi
30 4 egzamin F
Ecophysiology of Insects
30 4 egzamin F
Ekologia ewolucyjna
30 2 zaliczenie F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 zaliczenie F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
30 2 zaliczenie F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 zaliczenie F
Hematologia
45 4 zaliczenie F
Histologiczne techniki
40 3 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
23 - - F
Island biogeography
30 4 egzamin F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy
45 3 zaliczenie F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
30 2 zaliczenie F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 zaliczenie F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 zaliczenie F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
45 2 zaliczenie F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 zaliczenie F
Ontogeneza człowieka
45 4 zaliczenie F
Paleobotanika
60 3 zaliczenie F
Problemy żywienia i żywności
30 2 zaliczenie F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 zaliczenie F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków
30 2 zaliczenie F
Szata roślinna Ziemi
30 2 zaliczenie F
Techniki immunobiologiczne
45 4 zaliczenie F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 zaliczenie F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4 zaliczenie F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
50 14 zaliczenie O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 zaliczenie F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics
45 5 egzamin F
Archeologia - perspektywa ekologiczna
30 2 zaliczenie F
Biologia zabytków
30 3 zaliczenie F
Biology of amphibians
45 4 egzamin F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu
15 1 zaliczenie F
Diversity and evolution of plants
30 4 egzamin F
Ecology of Invertebrates
50 5 egzamin F
Effective research communication
30 4 zaliczenie F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 zaliczenie F
Etologia
60 4 zaliczenie F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 zaliczenie F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 zaliczenie F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 zaliczenie F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
22 4 zaliczenie F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 egzamin F
Immunobiologia porównawcza
30 2 zaliczenie F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
46 3 zaliczenie F
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona
60 4 zaliczenie F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
30 2 zaliczenie F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
60 4 zaliczenie F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
21 2 zaliczenie F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 zaliczenie F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 zaliczenie F
Mikrobiologia stosowana
30 3 zaliczenie F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania
60 3 zaliczenie F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 zaliczenie F
Palinologia z elementami palinologii sądowej
65 3 zaliczenie F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 zaliczenie F
Practicum archeologiczne dla antropologów
45 2 zaliczenie F
Regulowana śmierć komórki
30 3 zaliczenie F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej
60 4 zaliczenie F
Rozwój układu nerwowego
30 2 zaliczenie F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 zaliczenie F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 zaliczenie F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3 zaliczenie F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa