A A A
pl | en

Studia polsko-ukraińskie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia polsko-ukraińskie
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiej zajęcia na I roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I. Zajęcia na roku II realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Ukończenie studiów

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych, w tym: Na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 2 konwersatoria i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); Na roku II – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy 1
60 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Socjokulturowy wymiar komunikacji (Cоціокультурні аспекти в комунікації)
30 4 zaliczenie F
Podstawy retoryki i wystąpień publicznych (Основи риторики та публічних виступів)
30 4 zaliczenie F
Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym
30 4 zaliczenie F
Język, kultura a tożsamość narodowa Ukraińców (Мова, культура і національна ідентичність українців
30 4 zaliczenie F
Fenomen Huculszczyzny (Феномен Гуцульщини)
30 4 zaliczenie F
Miasto jako fenomen społeczno kulturowy (Місто як соціокультурний феномен)
30 4 zaliczenie F
Narracja militarna po Majdanie (Мілітарний наратив постмайданного періоду)
30 4 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny 1
30 4 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych, w tym: Na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 2 konwersatoria i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); Na roku II – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy 1
60 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Proseminarium
30 8 zaliczenie O
Konwencje stylistyczne wypowiedzi (Стилістичні конвенції у спілкуванні)
30 4 zaliczenie F
Opowiedz swoją historię-podstawy storytellingu (Розкажи свою історію-основи сторітелінгу)
30 4 zaliczenie F
Turystyka religijna w Europie (Релігійний туризм у Європі)
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny 2
30 3 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych, w tym: Na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 2 konwersatoria i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); Na roku II – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy 2
60 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Komunikacja międzykulturowa w biznesie
30 4 zaliczenie O
Współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy
30 3 zaliczenie O
Ekosystem startupowy w Polsce i w Ukrainie
30 4 zaliczenie O
Seminarium
30 8 zaliczenie O
Sytuacja religijna we współczesnej Ukrainie
30 5 zaliczenie F
Polityka ekologiczna na obszarze postradzieckim
30 5 zaliczenie F
Procesy migracyjne i przemiany tożsamościowe
30 5 zaliczenie F
Sztuka Kijowa
30 3 zaliczenie F
Sztuka ikony - dawniej i dziś
30 3 zaliczenie F
Student w trakcie studiów jest zobowiązany do zaliczenia łącznie 8 przedmiotów fakultatywnych, w tym: Na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 2 konwersatoria i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); Na roku II – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 1 egzamin O
Polityka wschodnia Polski
30 5 zaliczenie O
Partycypacja społeczna w polityce lokalnej
30 5 zaliczenie O
Analiza tekstów specjalistycznych
60 6 zaliczenie O
Seminarium
30 8 zaliczenie O
Myśl polityczna emigracji ukraińskiej
30 5 zaliczenie F
Decentralizacja i samorząd terytorialny w Polsce i w Ukrainie
30 5 zaliczenie F
Języki, narody, polityka
30 5 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny 3
30 5 zaliczenie F