A A A
pl | en

Ekonomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje cztery semestry, podczas których realizowane są obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Dwa pierwsze semestry koncentrują się na modułach obligatoryjnych, które odzwierciedlają główne merytoryczne obszary kształcenia, związane z mikro- i makroekonomią, rachunkowością, ilościowymi metodami optymalizacji decyzji, prawem gospodarczym oraz instytucjonalnymi i międzynarodowymi aspektami działalności gospodarczej. Od semestru trzeciego, realizowane są moduły fakultatywne, m.in. z zakresu modelowania zjawisk ekonomicznych, z zakresu giełd papierów wartościowych i zarządzania ryzykiem. Ponadto, od drugiego semestru, studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem dyplomowym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Formami zaliczenia są egzaminy w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenia na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia myśli ekonomicznej
45 5 egzamin O
Prawo gospodarcze
30 4 egzamin O
Wnioskowanie statystyczne
30 4 egzamin O
Rynki kapitałowe i finansowe
30 4 egzamin O
Rachunkowość finansowa
45 5 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
45 5 egzamin O
Ubezpieczenia
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
45 5 egzamin O
Ekonomia menedżerska
30 4 egzamin O
Makroekonomia
45 5 egzamin O
Ekonomia matematyczna
60 5 egzamin O
Globalizacja
30 4 egzamin O
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modele wzrostu gospodarczego
30 4 egzamin O
Metody podejmowania decyzji
30 4 egzamin O
Zarządzanie rozwojem organizacji
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Ekonometryczne modele rynków finansowych
30 4 zaliczenie F
Kryzysy finansowe i walutowe
30 4 egzamin F
Zarządzanie ryzykiem
30 4 egzamin F
Programy i fundusze UE
30 4 egzamin F
Modelowanie zrównoważonego rozwoju
30 5 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Normalizacja wyrobów i systemów zarządzania
30 4 egzamin O
Przedsiębiorczość
45 4 egzamin O
TQM
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
30 4 egzamin F
Analiza finansowa
30 4 egzamin F
Prawo finansowe
15 2 zaliczenie F
Psychologia rynków finansowych
15 2 zaliczenie F
Zarządzanie środowiskowe i bhp
15 2 egzamin F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
15 2 zaliczenie F