A A A
pl | en

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań w ramach dwóch ścieżek tematycznych: filmoznawczej i medioznawczej. Ich wybór determinuje selekcję seminarium magisterskiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach lub o filmie.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filmu polskiego po 1989
30 4 egzamin O
Metody badań nad kulturą popularną
30 5 egzamin O
Filozofia kultury
60 4 egzamin O
Literatura współczesna
60 4 egzamin O
Język angielski
60 4 egzamin O
4 - zaliczenie O
Podstawy historii filmu
90 6 egzamin F
Główne tendencje kina dokumentalnego
60 6 egzamin F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia kultury
60 4 egzamin O
Literatura współczesna
60 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
90 28 zaliczenie O
Podstawy historii filmu
90 6 egzamin F
Główne tendencje kina dokumentalnego
60 6 egzamin F
Główne kierunki awangardy filmowej
30 3 egzamin F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski
60 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
90 28 zaliczenie O
Antropologia audiowizualności
30 3 egzamin O
New Media Art 1
30 3 zaliczenie O
Kurs z historii kina polskiego
30 3 egzamin F
Historia filmu animowanego
30 3 zaliczenie F
Przemiany współczesnej telewizji
30 3 egzamin F
Warsztaty scenariuszowe
30 3 zaliczenie F
Warsztaty filmowe i telewizyjne
60 5 zaliczenie F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
90 28 zaliczenie O
New Media Art 2
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 egzamin O
Warsztaty filmowe i telewizyjne
60 5 zaliczenie F
Produkcja i dystrybucja filmowa
15 2 zaliczenie F
Reklama audiowizualna
30 2 zaliczenie F
Ścieżka filmoznawcza
Ścieżka medioznawcza