A A A
pl | en

Zarządzanie informacją

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie informacją
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program

Klasyfikacja ISCED: 0322
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 120 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. seminaria magisterskie
4. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów. Na 2 roku w 3 semestrze studenci kontynuują moduły, które prowadzone były na 1 roku w 2 semestrze. Są one związane z dziedzinowymi aspektami zarządzania informacją, opisanymi w charakterystyce studiów. I tak: Infobrokering jest kontynuacją modułu Infobrokering – podstawy, Menedżer zasobów informacji - kontynuacją modułu Menedżer informacji – podstawy, Transfer informacji - kontynuacją modułu Transfer informacji – podstawy.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. Na 1 roku w trakcie 1 semestru należy skompletować łącznie 8 ECTS, przy czym moduł Informatologiczne podstawy zarządzania informacją jest przede wszystkim skierowany do osób, które wcześniej nie osiągnęły efektów uczenia się zdefiniowanych dla studiów I stopnia w zakresie zarządzania informacją prowadzonych w IINiB UJ. W tym też semestrze studenci wybierają 1 konwersatorium z grupy fakultetów – za 2 ECTS. Na 2 roku w 4 semestrze dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych należy skompletować łącznie 6 ECTS, zaś za zajęcia Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English można wybrać inny przedmiot w języku obcym do wyboru z puli ogólnouniwersyteckiej (z wyłączeniem zajęć językowych, minimum 30 godzin).
W 1 roku studiów studenci wybierają seminarium magisterskie, które kontynuowane jest na 2 roku. Jego wybór zależny jest od opracowywanego tematu. W trakcie trwania studiów studenci są zobowiązani napisać pracę magisterską oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2+. Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Ukończenie studiów

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, a co za tym idzie uzyskanie 120 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie informacją instytucjonalną
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie
30 4 zaliczenie O
Terminologia bibliologii i informatologii
15 2 egzamin O
Projektowanie badań naukowych
45 5 zaliczenie O
Etyka badań i zawodów informacyjnych
15 2 zaliczenie O
Język obcy nowożytny
30 - zaliczenie O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - zaliczenie O
Seminarium magisterskie 1
15 1 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Grupa konwersatoriów do wyboru
O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informacyjne wspomaganie decyzji
15 2 zaliczenie O
Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym
15 1 zaliczenie O
Podstawy prawne w zarządzaniu informacją
45 3 zaliczenie O
Język obcy nowożytny
30 2 zaliczenie O
Infobrokering – podstawy
50 6 egzamin O
Transfer informacji – podstawy
50 6 egzamin O
Menedżer zasobów informacji – podstawy
50 6 egzamin O
Seminarium magisterskie 2
30 4 zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie informacją w sektorze nauki
30 2 zaliczenie O
Współczesne problemy i kierunki badań w bibliologii i informatologii
30 2 zaliczenie O
Infobrokering
60 7 egzamin O
Transfer informacji
60 7 egzamin O
Menedżer zasobów informacji
60 7 egzamin O
Seminarium magisterskie 3
30 5 zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość (dla osób, które w dotychczasowym toku studiów nie zapoznały się z zasadami funkcjonowania platformy e-nauczania na UJ); BHK (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ nie zaliczyły szkolenia BHK)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
PR - strategie przekazywania informacji
15 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie 4
45 18 zaliczenie O
Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English
30 4 egzamin O
Grupa zajęć fakultatywnych
O