A A A
pl | en

Zarządzanie publiczne

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie publiczne
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych oraz przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium dyplomowego. Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III i IV II roku studiów stacjonarnych II stopnia - realizowane na II roku studiów.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego.
Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 zaliczenie O
Statystyka matematyczna
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie procesami
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Badania w działaniu jako strategia dla sfery publicznej
30 3 zaliczenie O
techniki zarządzania
30 3 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etyka w zarządzaniu
30 4 zaliczenie O
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 zaliczenie O
Przedsiębiorczość II
30 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Prawo cywilne
30 4 zaliczenie O
Intercultural management
30 3 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmioty fakultatywne realizowane są na II roku studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O