A A A
pl | en

Finanse i controlling

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Finanse i controlling
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. Zostały w nim ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, informacyjnych systemów wspomagających zarządzanie, rodzajów i narzędzi controllingu oraz metod analizy organizacji i jej otoczenia. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. W nauczaniu wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące. Część modułów jest realizowana w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz innych aplikacji komputerowych.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Statystyka matematyczna
30 4 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Controlling strategiczny
20 3 zaliczenie O
Ubezpieczenia
30 4 egzamin O
Metodyka badań naukowych
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu
30 5 egzamin O
Zarządzanie procesami
30 4 egzamin O
Badania operacyjne
30 4 egzamin O
Logistyka
30 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Integracja europejska
20 2 zaliczenie F
Instytucje rynkowe
30 3 egzamin F
Rynki kapitałowe i finansowe
30 3 egzamin F
Sprawozdawczość finansowa
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość II
30 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 egzamin O
Doradztwo organizacyjne
30 4 egzamin O
Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Controlling operacyjny
30 3 zaliczenie O
Controlling personalny
30 3 zaliczenie O
Informatyczne systemy zarządzania
15 2 zaliczenie F
Ekonometria
30 3 egzamin F
Analiza rynku
30 3 egzamin F
Innowacje i polityka innowacji
30 3 egzamin F
Optymalizacja podatkowa
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
30 3 egzamin O
Prawo cywilne
30 4 egzamin O
Controlling finansowy
30 3 zaliczenie O
Kontrola zarządcza
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Zachowania organizacyjne
30 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 egzamin F
Ochrona konkurencji i konsumentów
15 2 zaliczenie F
Komunikacja społeczna
20 2 egzamin F
Audyt finansowy
30 3 egzamin F