A A A
pl | en

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Rachunkowość i zarządzanie finansami
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianych finansów. Obejmują zarówno instytucjonalne aspekty rynku finansowego, jak również elementy analityczne i narzędziowe wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce w tym kontekście ma rachunkowość i jej praktyczne kwestie związane z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, ich rozliczaniem i analizą, również w kontekście prawa podatkowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia myśli ekonomicznej
45 5 egzamin O
Prawo gospodarcze
30 4 egzamin O
Wnioskowanie statystyczne
30 4 egzamin O
Rynki kapitałowe i finansowe
30 4 egzamin O
Rachunkowość finansowa
60 5 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
45 5 egzamin O
Ubezpieczenia
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
45 5 egzamin O
Ekonomia menedżerska
30 4 egzamin O
Makroekonomia
45 5 egzamin O
Ekonomia matematyczna
60 5 egzamin O
Globalizacja
30 4 egzamin O
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Audyt finansowy
30 4 egzamin O
Matematyka finansowa
30 4 zaliczenie O
Standardy sprawozdawczości finansowej
15 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Kryzysy finansowe i walutowe
30 4 egzamin F
Programy i fundusze UE
30 4 egzamin F
Prawo podatkowe
30 4 egzamin F
Zarządzanie ryzykiem
30 4 egzamin F
Modelowanie zrównoważonego rozwoju
30 5 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pośrednictwo finansowe
30 4 egzamin O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
30 4 egzamin O
Międzynarodowe standardy rachunkowości
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
30 4 egzamin F
Analiza finansowa
30 4 egzamin F
Prawo finansowe
15 2 zaliczenie F
Psychologia rynków finansowych
15 2 zaliczenie F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
15 2 zaliczenie F
Optymalizacja podatkowa
15 2 egzamin F