A A A
pl | en

Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianej problematyki zarządzania i jej psychologicznych aspektów. Obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne (np. koncepcje i modele), jak również praktyczne (np. narzędzia i metodyki wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania ludźmi). Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Studenci są też włączani w badania terenowe z wybranych modułów (np. stres i wypalenie zawodowe).

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Kultura organizacji
20 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
60 4 egzamin O
Psychologia społeczna
20 3 egzamin O
Psychologia emocji i motywacji
20 3 egzamin O
Metodyka badań naukowych
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu
30 5 egzamin O
Zarządzanie procesami
30 4 egzamin O
Różnice kulturowe i wielokulturowość
20 2 egzamin O
Psychologiczne koncepcje człowieka
20 3 egzamin O
Badania operacyjne
30 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Zarządzanie ryzykiem
30 3 egzamin F
Integracja europejska
20 2 zaliczenie F
Instytucje rynkowe
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość II
30 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 egzamin O
Psychologia ekonomiczna
20 3 egzamin O
Perswazja i wpływ społeczny
20 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
20 3 egzamin F
Informatyczne systemy zarządzania
15 2 zaliczenie F
Mowa ciała
20 2 zaliczenie F
Analiza rynku
30 3 egzamin F
Stres i wypalenie zawodowe
15 2 egzamin F
Innowacje i polityka innowacji
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Negocjacje
20 3 egzamin O
Prawo cywilne
30 4 egzamin O
Etykieta i autoprezentacja
15 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Zachowania organizacyjne
30 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 egzamin F
Ochrona konkurencji i konsumentów
15 2 zaliczenie F
Komunikacja społeczna
20 2 egzamin F
Metodyka pracy szkoleniowej
15 2 zaliczenie F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
15 2 zaliczenie F