A A A
pl | en

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególne miejsce w tym kontekście mają obszary związane z systemami wynagrodzeń pracowników w różnego typu organizacjach, jak również monitorowanie efektów i kosztów pracy poprzez controtrolling personalny oraz wymiarowanie wskaźników związanych z kapitałem ludzkim. Istotne są również zagadnienia związane z budowaniem wizerunku pracodawcy czy zagadnienia dotyczące psychologii pracy, wypalenia zawodowego i stresem towarzyszącym realizacji zadań przez pracowników na różnego typu stanowiskach.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Kultura organizacji
20 3 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi II
60 4 egzamin O
Ubezpieczenia
30 4 egzamin O
Metodyka badań naukowych
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu
30 5 egzamin O
Zarządzanie procesami
30 4 egzamin O
Badania operacyjne
30 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Ocena i rozwój kompetencji pracowników
30 3 egzamin F
Zarządzanie ryzykiem
30 3 egzamin F
Integracja europejska
20 2 zaliczenie F
Instytucje rynkowe
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość II
30 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 egzamin O
Kapitał ludzki
30 3 egzamin O
Prawo pracy
30 4 egzamin O
Psychologia emocji i motywacji
20 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Informatyczne systemy zarządzania
15 2 zaliczenie F
Mowa ciała
20 2 zaliczenie F
Analiza rynku
30 3 egzamin F
Stres i wypalenie zawodowe
15 2 egzamin F
Innowacje i polityka innowacji
30 3 egzamin F
Budowanie wizerunku pracodawcy
20 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
30 3 egzamin O
Controlling personalny
30 4 egzamin O
Systemy wynagrodzeń
30 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Zachowania organizacyjne
30 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 egzamin F
Etykieta i autoprezentacja
15 2 zaliczenie F
Ochrona konkurencji i konsumentów
15 2 zaliczenie F
Komunikacja społeczna
20 2 egzamin F