A A A
pl | en

Business and Finance Management

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Business and Finance Management
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: angielski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zróżnicowanych aspektów zarządzania jednostkami gospodarczymi. Obejmują one również instytucjonalne elementy rynku finansowego, jak też narzędzia analityczne wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w języku angielskim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Concepts of Management
30 4 exam O
Statistics
30 4 assessment O
Human Resource Management
30 4 exam O
Strategic Management
30 4 exam O
International marketing
30 4 assessment O
Microeconomics
30 4 exam O
Entrepreneurship
30 4 exam O
30 2 assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Macroeconomics
30 4 exam O
Ethics in Management
30 4 exam O
Business Process Management
30 4 assessment O
Financial Accounting
30 4 assessment O
Management Accounting
30 4 exam O
International Law
30 4 exam O
30 2 exam O
Master Seminar
30 5 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychology of Management
30 4 exam O
Master Seminar
30 5 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Financial and Capital Markets
30 4 exam O
Master Seminar
30 10 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O