A A A
pl | en

Polityka społeczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Polityka społeczna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: praktyczny
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0923
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia obejmują uczestniczenie w programowych zajęciach dydaktycznych - obowiązkowych i fakultatywnych oraz uzyskiwanie zaliczeń przedmiotów zgodnie z planem studiów. Każdy przedmiot ujęty w planie studiów podlega egzaminowi lub zaliczeniu. Na drugim roku student uczestniczy w zajęciach fakultatywnych. Na drugim roku przygotowuje pracę dyplomową w ramach seminarium magisterskiego.Studenci wybierają dziewięć przedmiotów fakultatywnych do realizacji w semestrze III i IV realizowane na II roku studiów II stopnia. Student ma w planie zajęć przewidzianą realizację 120 godzin praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zdanie egzaminu dyplomowego. Warunek powyższy jest spełniony wówczas, gdy praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną. Obowiązek spełnienia powyższego warunku traktowany jest jako część planu ostatniego roku studiów.
Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania (uwzględnia aspekty praktyczne).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia społeczna i gospodarcza
30 4 egzamin O
Komunikacja interpersonalna
30 4 zaliczenie O
Teoria polityki społecznej
30 4 egzamin O
Ustroje polityczne państw współczesnych
30 4 zaliczenie O
Strategie rozwoju społecznego
30 4 egzamin O
Międzynarodowa polityka społeczna
30 3 egzamin O
Język angielski B2+
30 - zaliczenie O
Etyka w polityce społecznej
30 2 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Badania w działaniu
30 3 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewaluacja w polityce społecznej
30 3 zaliczenie O
Polityka gospodarcza
30 4 egzamin O
Kwestie społeczne
30 4 egzamin O
Lokalna i regionalna polityka społeczna
30 4 egzamin O
Język angielski B2+
30 2 egzamin O
Organisational change
30 3 egzamin O
Instrumenty finansowania polityki społecznej
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Metodologia nauk społecznych
30 3 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
60 5 zaliczenie F
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
30 10 zaliczenie F
Praktyka zawodowa
60 5 zaliczenie F
Grupa zajęć fakultatywnych
O