A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia angielska z językiem niemieckim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje min. 1075 godzin zajęć z przedmiotów obligatorjnych i fakultatywnych. Począwszy od pierwszego semestru studiów studenci realizują część zajęć w formie zajęć fakultatywnych, ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych są to opcje ograniczonego wyboru. Studenci od I roku studiów wybierają zajęcia z PNJA do wyboru oraz opcje prorynkowe, w semestrze piątym wybierają jedno spośród trzech seminariów licencjackich (językoznawcze, kulturoznawcze lub literaturoznawcze) zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi. Ze względu na przepływ kadry nauczycielskiej na studiach niestacjonarnych oferta zajęć opcyjnych może ulec zmianie w kolejnych latach.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy licencjackiej, pozytywna ocena z egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
56 5 zaliczenie O
Wprowadzenie do językoznawstwa
14 2 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 - zaliczenie O
Gramatyka opisowa j. angielskiego - wykład
7 3 egzamin O
Gramatyka opisowa j. angielskiego - ćwiczenia
7 1 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
56 7 zaliczenie O
Cywilizacja krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 egzamin O
Grupa A
O
W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
56 7 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
14 3 egzamin O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
7 3 egzamin O
Literatura i kultura angielska I - wykład
14 2 egzamin O
Literatura i kultura angielska I- ćwiczenia
7 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa j. niemieckiego z elementami historii języka
14 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
56 7 egzamin O
Grupa B
O
Grupa C
O
Grupa D
O
W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
42 3 zaliczenie O
Literatura i kultura angielska II - wykład
7 - zaliczenie O
Literatura i kultura angielska II - ćwiczenia
7 1 zaliczenie O
Cywilizacja USA
14 2 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
7 2 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
42 7 zaliczenie O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 egzamin O
Opcja prorynkowa IV: Pisanie tekstów biznesowych
14 4 zaliczenie F
Opcja prorynkowa IV: Komunikacja w biznesie
14 4 zaliczenie F
Grupa E
O
Grupa F
O
W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego IV
42 5 egzamin O
Literatura i kultura angielska III - wykład
7 3 egzamin O
Literatura i kultura angielska III - ćwiczenia
7 1 zaliczenie O
Literatura i kultura amerykańska I - wykład
7 1 zaliczenie O
Literatura i kultura amerykańska I - ćwiczenia
7 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV
42 7 zaliczenie O
Fonologia
7 1 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
14 3 egzamin O
Grupa H
O
Grupa I
O
Grupa J
O
W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego V
42 3 zaliczenie O
Literatura i kultura amerykańska II - ćwiczenia
7 1 zaliczenie O
Literatura i kultura amerykańska II - wykład
7 2 egzamin O
Historia i odmiany języka angielskiego
14 2 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego V
42 7 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej I
14 - zaliczenie O
Grupa S1
O
Grupa K
O
W trakcie studiów studenci muszą wybrać po jednej z opcji z grup A- Ł, opcje są przypisane do semestrów. Uruchomienie konkretnych opcji w danym roku akademickim jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania studentów tj. osiągnięcia minimum osób zapisanych do grupy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego VI
42 5 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
7 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI
42 7 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej II
14 6 egzamin O
Grupa S2
O
Grupa L
O
Grupa Ł
O