A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach studiów niestacjonarnych studenci kierunku posiadają szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, rozszerzających zakres wiedzy przekazywanej w ramach kursów obligatoryjnych.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 r.
36 6 egzamin O
Filozofia
36 6 egzamin O
Współczesne systemy polityczne
36 6 egzamin O
Ekonomia
18 3 egzamin O
Wprowadzenie do studiów strategicznych
18 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
18 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie biblioteczne
1 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
27 3 egzamin F
Strategie bezpieczeństwa narodowego
18 3 zaliczenie F
Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
18 3 zaliczenie F
Przestępczość transnarodowa
18 3 zaliczenie F
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teorie bezpieczeństwa
36 6 egzamin O
Administracja publiczna
18 3 zaliczenie O
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
36 6 egzamin O
Socjologia
18 3 zaliczenie O
Organizacja i zarządzanie
36 6 egzamin O
Komunikowanie strategiczne
27 3 egzamin F
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
18 3 zaliczenie F
Racja stanu
18 3 zaliczenie F
Zarządzanie ryzykiem
18 3 zaliczenie F
Radykalizm i fundamentalizm islamski
18 3 zaliczenie F
Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
18 3 zaliczenie F
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki polityczne
36 5 egzamin O
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.
36 5 egzamin O
Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
18 3 egzamin O
Geografia polityczna i gospodarcza
36 5 egzamin O
Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych
36 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa energetycznego
18 3 zaliczenie O
Technologia informacyjna
18 2 zaliczenie O
Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego
18 3 zaliczenie F
Formacje policyjne II i III RP
18 3 egzamin F
Powszechna historia ustrojów państwowych
18 3 zaliczenie F
Język obcy
18 2 zaliczenie O
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki militarne
36 4 egzamin O
Negocjacje i przywództwo
18 3 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysowe
36 5 egzamin O
Historia Polski
36 4 egzamin O
Myśl polityczna
18 3 zaliczenie O
Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
27 3 egzamin F
Metody i techniki operacyjne służb specjalnych
18 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
18 3 zaliczenie F
Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze
18 3 zaliczenie F
Stany nadzwyczajne
18 3 zaliczenie F
Polityka bezpieczeństwa Niemiec
18 3 zaliczenie F
Historia ustroju Polski XX w.
27 4 egzamin F
Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy
18 3 zaliczenie F
Język obcy
18 2 zaliczenie O
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
System bezpieczeństwa narodowego
36 5 egzamin O
Problemy bezpieczeństwa globalnego
36 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
18 3 zaliczenie O
Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
27 4 egzamin O
NATO - historia- struktura- działanie
18 3 zaliczenie O
Technologie bezpieczeństwa
18 2 zaliczenie F
Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej
27 4 egzamin F
Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE
18 3 zaliczenie F
Operacje i siły specjalne w Polsce i na świecie
18 3 zaliczenie F
Język obcy
18 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
18 4 zaliczenie O
Student I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium Student II ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem w tym 1 prowadzony w formie ćwiczeń i 1 w formie konwersatorium. Student III roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty zakończone egzaminem w tym 1 prowadzony w formie wykład + ćwiczenia i 1 w formie wykładu, 2 przedmioty kończące się zaliczeniem prowadzone w formie ćwiczeń.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
36 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
18 3 zaliczenie O
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
18 3 egzamin O
Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
27 2 egzamin F
System służb specjalnych w Polsce
27 3 zaliczenie F
Prywatyzacja bezpieczeństwa
18 3 zaliczenie F
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji
18 3 zaliczenie F
Polityka bezpieczeństwa Francji
18 3 egzamin F
Rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie kryzysami
18 3 zaliczenie F
Język obcy
18 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
18 6 zaliczenie O