A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Prawa i Administracji

Administracja

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Prawa i Administracji
Nazwa kierunku: Administracja
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki prawne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0421
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1. Użyte określenia oznaczają:

a. wykład klasyczny – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot w bezpośrednim kontakcie ze studentem;

b. wykład online – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot z wykorzystaniem platformy internetowej przystosowanej do kształcenia studenta na odległość, w szczególności z wykorzystaniem e-podręcznika;

c. wykład hybrydowy – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot częściowo w formie wykładu klasycznego oraz częściowo w formie wykładu online;

d. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej;

e. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzania pism lub formułowania wypowiedzi ustnych;

f. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie;

g. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów;

h. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta;

i. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot;

j. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego);

k. główna forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, która realizuje główne cele uczenia się i podlega punktacji ECTS. Główną formą kształcenia może być: wykład klasyczny, wykład online, wykład hybrydowy, konwersatorium, szkolenie, projekt, seminarium, , lektorat oraz warsztat;

l. pomocnicza forma kształcenia – wybrana przez prowadzącego forma kształcenia, której celem jest uzupełnienie głównej formy kształcenia, określana dalej jako zajęcia pomocnicze. Zajęcia pomocnicze stanowią integralną cześć przedmiotu. Pomocniczą formą kształcenia może być: warsztat, konwersatorium, szkolenie, ćwiczenia oraz projekt;

m. e-podręcznik – narzędzie dydaktyczne będące środkiem nauczania na odległość;

n. moduł e-podręcznika – wyodrębniona jednostka e-podręcznika, składająca się w szczególności z nagrania wideo wykładu o długości jednej godziny, lektur, infografiki;

o. egzamin online – weryfikacja zakładanych efektów uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych umożliwiających komunikację na odległość.

2. Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 4 semestry.

3. Warunkiem zaliczenia studiów drugiego stopnia i dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

4. Liczba godzin dydaktycznych na studiach niestacjonarnych wynosi co najmniej 60% godzin zaplanowanych dla studiów stacjonarnych.

5. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Dodatkowe zajęcia pomocnicze mogą się odbyć poza terminami zjazdów.

6. Plan studiów obejmuje trzy moduły : grupę przedmiotów modułu obowiązkowego, grupę przedmiotów modułu podstawowego oraz grupę przedmiotów modułu specjalizacyjnego.

7. Przedmioty są organizowane jako:

a. cykl zwyczajny – przedmiot realizowany jest w każdym roku akademickim;

b. mini-cykl – przedmiot realizowany jest dwa lub więcej razy w semestrze, z wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego;

c. maxi-cykl – przedmiot realizowany jest co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych, z wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego;

d. blok zajęć – zajęcia z danego przedmiotu odbywają się częściej niż raz w tygodniu;

e. w uzasadnionym przypadku przedmiot może być uruchomiony tylko raz w cyklu studiów, z wyłączeniem przedmiotów modułu podstawowego i obowiązkowego.

8. W trakcie cyklu kształcenia w planie studiów mogą być dodawane nowe przedmioty do modułu przedmiotów specjalizacyjnych. W uzasadnionym przypadku mogą być usuwane przedmioty z modułu specjalizacyjnego.

9. Sylabus danego przedmiotu może podlegać aktualizacji. W danym roku akademickim wiążący jest sylabus w najnowszej wersji.

 

 

Rozdział II

Zaliczenie przedmiotu i punktacja ECTS

 

1. Wykład klasyczny, wykład hybrydowy i wykład online kończą się egzaminem.

2. Konwersatorium jako główna forma kształcenia kończy się egzaminem, a jako zajęcia pomocnicze zaliczeniem.

3. Przedmiot prowadzony w innych niż wykład i konwersatorium formie kształcenia kończy się zaliczeniem, a Studencka Poradnia Prawna UJ - zaliczeniem na ocenę.

4. Punktacji ECTS podlegają przedmioty zakończone egzaminem, a także seminaria, , lektoraty prawnicze, szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna, praktyki, warsztaty, szkolenia i projekty.

5. Punktacji nie podlegają zajęcia z BHK oraz zajęcia pomocnicze. Punktacja za zajęcia pomocnicze uwzględniona jest w ramach głównej formy kształcenia.

6. Punktacja ECTS jest ustalana na podstawie sumy aktywności studenta, która jest określona w sylabusie konkretnych zajęć.

7. Zasady przenoszenia ocen i uznawania punktów ECTS określa Regulamin studiów.

8. W przypadku ponownego przyjęcia na studia niestacjonarne wniosek o przeniesienie i uznanie punktów ECTS student składa:

a. w przypadku przedmiotów całorocznych i prowadzonych w semestrze zimowym nie później niż do końca terminu rejestracji na te przedmioty

b. W przypadku przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim nie później niż do końca terminu rejestracji na te przedmioty.

 

 

Rozdział III

Zaliczenie roku

 

1. Warunkiem zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz spełnienie warunków określonych w programie i planie studiów dla danego roku.

2. W przypadku uzyskania w terminie określonym w § 10 ust. 6-10 Regulaminu studiów co najmniej 50 punktów ECTS oraz spełnienia innych warunków określonych w programie i planie studiów student na swój wniosek uzyskuje wpis na kolejny rok, na warunkach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu studiów.

3. W sytuacji określonej w pkt 2 dopuszczalne jest niezaliczenie tylko jednego przedmiotu z grupy przedmiotów obowiązkowych (określonych w rozdziale IV) albo z grupy przedmiotów podstawowych (określonych w rozdziale V).

4. Student, który stara się o uzyskanie wpisu na kolejny rok studiów w trybie określonym w § 10 ust. 6, § 14 ust. 1 i 4, oraz § 33 i § 36 ust. 2 Regulaminu studiów, składa odpowiedni wniosek przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku konieczności powtórzenia przedmiotów, student jest zobowiązany do wskazania we wniosku wszystkich przedmiotów, które będzie powtarzał w danym roku akademickim.

 

 

 

Rozdział IV

Moduł obowiązkowy

 

1. Grupę modułu obowiązkowego na kierunku Administracja – studia drugiego stopnia stanowią:

a. na roku I – 5 modułów (przedmiotów):

- prawo europejskie – przedmiot jednosemestralny

- postępowanie sądowoadministracyjne – przedmiot jednosemestralny

- historia myśli ustrojowej i społecznej – przedmiot jednosemestralny

- zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka – przedmiot jednosemestralny

- seminarium magisterskie – przedmiot dwusemestralny

b. na roku II – 4 moduły (przedmioty):

- polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych – przedmiot jednosemestralny

- publiczne prawo konkurencji – przedmiot jednosemestralny

- fundusze strukturalne i projekty Unii Europejskiej – przedmiot jednosemestralny

- seminarium – przedmiot dwusemestralny.

2. Warunkiem zaliczenia przez studenta I roku jest:

a. zdanie egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie średnim B2+

b. uzyskanie zaliczenia z seminarium

c. uzyskanie zaliczenia szkolenia BHK

 

3. Warunkiem zaliczenia II roku jest uzyskanie zaliczenia z seminarium. Warunkiem zaliczenia seminarium jest zatwierdzenie pracy dyplomowej przez promotora w systemie AP.

 

Rozdział V

Moduł podstawowy

 

Student studiów drugiego stopnia ma obowiązek zaliczyć w toku studiów nie mniej niż 4 przedmioty podstawowe, w tym co najmniej 2 do końca I roku studiów.

 

 

Rozdział VI

Moduł specjalizacyjny

 

1. Grupę modułu specjalizacyjnego stanowią przedmioty, których celem jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym szkoły prawa obcego, studencka poradnia prawna oraz lektoraty prawnicze.

2. Przedmioty specjalizacyjne są jednosemestralne, a w wyjątkowych przypadkach mogą być dwusemestralne, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Programowo- Dydaktyczną i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

3. Liczbę uczestników zajęć koniecznych do uruchomienia przedmiotu określa Polityka kształcenia.

4. Rada Wydziału do dnia 30 czerwca danego roku zatwierdza listę przedmiotów specjalizacyjnych, które będą oferowane w kolejnym roku akademickim.

5. Student, za zgodą Dziekana, może w ramach programu studiów dodatkowo zaliczać:

a. szkoły prawa obcego, które są w ofercie programowej na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne,

b. zajęcia w ramach Visiting Professors Programme oferowane na WPiA UJ na kierunku prawo studia stacjonarne,

c. Studencką Poradnię Prawną UJ,

d. jeden przedmiot w ramach cyklu wykładów Artes Liberales.

  

Rozdział VII

Ukończenie studiów

 

1. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia jest przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej) i złożenie oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) w formie ustnej.

2. Warunek określony w punkcie 1 jest spełniony, jeśli praca dyplomowa została oceniona na ocenę pozytywną.

3. Ogólny wynik studiów jest ustalany jako suma:

a. ½ średniej ocen z egzaminów;

b. ¼ oceny pracy dyplomowej (magisterskiej);

c. ¼ oceny z egzaminu dyplomowego (magisterskiego).

4. Przy obliczaniu średniej nie uwzględnia się zaliczeń, praktyki oraz szkolenia BHK z wyjątkiem zaliczenia na ocenę w ramach Studenckiej Poradni Prawnej UJ.

5. Dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie studiów.

 

 

Rozdział VIII

Harmonogram studiów

 

1. Dziekan Wydziału podaje do wiadomości studentów harmonogram przedmiotów rozpoczynających się w semestrze zimowym następnego roku akademickiego co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 15 września.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1, w odniesieniu do przedmiotów rozpoczynających się w semestrze letnim Dziekan Wydziału podaje do wiadomości co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem rejestracji na przedmioty, nie później niż do dnia 1 lutego.

 

 

Rozdział IX

Harmonogram rejestracji

 

1. Studenci dokonują zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów wyłącznie drogą elektroniczną przez system USOSweb. Tak skonstruowana deklaracja stanowi plan studenta na dany semestr lub rok. Po terminie rejestracji wszystkie przedmioty niepodpięte przez studenta będą automatycznie usuwane z planu studenta.

2. Student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty przed ukończeniem studiów. W przypadku, gdy niezaliczony przez studenta przedmiot specjalizacyjny nie jest oferowany w kolejnym roku, Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na zaliczenie innego przedmiotu specjalizacyjnego o zbliżonych efektach uczenia się.

3. Rejestracja internetowa na przedmioty odbywa się nie później niż:

a. do dnia 18 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne

– zgodnie z ustalonym harmonogramem. W tym terminie studenci I roku studiów muszą określić, który z przedmiotów historycznoprawnych będzie dla nich przedmiotem obowiązkowym;

b. do dnia 1 marca na przedmioty semestrze letnim – zgodnie z ustalonym harmonogramem.

4. Po upływie terminów rejestracji zmiana deklaracji nie jest możliwa. W uzasadnionym przypadku Dziekan Wydziału może wyrazić zgodę na uzupełnienie deklaracji o dodatkowe przedmioty.

5. Harmonogram rejestracji na przedmioty zatwierdza Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studentów i ogłasza nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

6. Student przebywający na urlopie z prawem składania egzaminów dokonuje zapisów na przedmioty i podpięć pod program i etap studiów w terminie określonym w pkt 3 i 5.

7. Student jest zobowiązany do aktywacji i stałego korzystania z adresu mailowego w uniwersyteckim systemie elektronicznym. Na pocztę studenta będą przesyłane drogą elektroniczną informacje związane z obsługą administracyjną studenta, w szczególności zawiadomienia i wezwania.

 

 

Rozdział X

Terminy egzaminów

 

1. W danej sesji (zimowej lub letniej) muszą zostać wyznaczone co najmniej trzy terminy egzaminów, w tym jeden w sesji poprawkowej. Dodatkowe terminy egzaminów przed daną sesją egzaminacyjną (przedterminy) mogą być wyznaczone nie wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem sesji zimowej i miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej.

2. Dla studentów, którzy powtarzają przedmiot oraz w przypadku przedmiotów realizowanych przez część semestru, w szczególności w mini-cyklu, Dziekan Wydziału na wniosek kierownika katedry może wyrazić zgodę na egzamin w innym terminie. W tym przypadku wyznaczane są dwa terminy egzaminów.

3. Student ma prawo do zdawania egzaminu oraz jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w dwóch wybranych przez siebie terminach.

4. Student, który przystępuje po raz pierwszy do egzaminu w ostatnim z ustalonych terminów lub nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, traci prawo do drugiego terminu.

5. Koordynator przedmiotu zarządza zapisy na poszczególne terminy egzaminów w systemie USOSweb. Listy są zamykane nie wcześniej niż cztery dni przed danym terminem egzaminu. Po zamknięciu listy nie można się na nią zapisywać ani z niej skreślać bez zgody koordynatora przedmiotu.

6. Nieprzystąpienie do egzaminu bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu, co skutkuje wpisem do protokołu – “egzamin niezaliczony” („NZAL”). Nieobecność studenta na egzaminie w ustalonym terminie może być usprawiedliwiona przez koordynatora przedmiotu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 7 dni od tego terminu. Wpis do protokołu – “egzamin niezaliczony” następuje również w sytuacji, gdy przedmiot został zadeklarowany, a student nie zapisał się lub nie przystąpił do egzaminu w żadnym z wyznaczonych przez katedrę terminów egzaminu. W protokołach zaliczania zajęć pomocniczych prowadzący zajęcia wpisuje „NZAL” w sytuacji, gdy student nie zaliczył zajęć pomocniczych lub nie uczęszczał na nie pomimo ich zadeklarowania.

7. Przed zakończeniem roku akademickiego student jest zobowiązany do:

a. sprawdzenia, czy wyniki z zadeklarowanych w danym roku przedmiotów zostały wpisane do systemu USOSweb;

b. zgłoszenia w systemie USOSweb rozliczenia roku.

 

Rozdział XI

Zasady egzaminowania

 

1. Egzaminy co do zasady przeprowadza się w formie pisemnej.

2. W formie ustnej, za zgodą Dziekana Wydziału, składają egzamin mogą składać:

a. studenci obcokrajowcy na I i II roku studiów;

b. studenci trwale niezdolni do składania egzaminów w formie pisemnej, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. W sytuacji, gdy z powodu choroby studenta lub innej ważnej przyczyny zdawanie przez niego egzaminu w określonej w sylabusie formie jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, kierownik katedry - stosownie do możliwości katedry - może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innej formie.

4. Wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminu komisyjnego następuje zgodnie z Regulaminem studiów.

5. Egzaminy pisemne są anonimowe.

6. Przy utajnieniu i odtajnieniu prac pisemnych mogą być obecni przedstawiciele Samorządu Studentów.

7. Egzaminator informuje studentów, najpóźniej w dniu egzaminu, o terminie podania do wiadomości wyników egzaminu. Ogłoszenie ocen z danego przedmiotu następuje w systemie USOSweb nie później niż w terminie 10 dni od daty egzaminu, jednak nie później niż do końca roku akademickiego.

8. Po egzaminie student ma prawo przeglądania swojej ocenionej pracy egzaminacyjnej wraz z pytaniami w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

9. Miejsce i termin wglądu do prac ustala kierownik katedry. Wyznaczane są co najmniej dwa terminy, w których możliwy jest wgląd do pracy.

10. Student może zwrócić się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących ocenionej pracy. Wyjaśnień udziela koordynator przedmiotu lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki.

 

 

Rozdział XII

Zajęcia pomocnicze

 

1. Student ma prawo przystąpić do egzaminu, nawet gdy nie uczestniczył w wykładach i nie zaliczył zajęć pomocniczych do danego przedmiotu, chyba że prowadzący przedmiot w sylabusie określi inaczej.

2. Prowadzący zajęcia pomocnicze może ograniczyć liczbę studentów w nich uczestniczących lub określić zasady udziału w tych zajęciach w celu osiągnięcia zamierzonych efektów uczenia się.

3. Koordynator przedmiotu może określić, że część materiału egzaminacyjnego będzie zaliczana przez prowadzących zajęcia pomocnicze na zasadach określonych w sylabusie.

 

Rozdział XIII

Praca dyplomowa

1. Zapisy na seminaria I i II roku są prowadzone poprzez system USOSweb w

katedrach, po uzyskaniu przez studenta wpisu odpowiednio na I albo II rok studiów.

2. Seminarium na II roku powinno być kontynuacją seminarium z I roku. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może, na wniosek studenta, za zgodą dotychczasowego i nowego promotora, zezwolić na zmianę seminarium.

3. Pracę dyplomową (magisterską) student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

4. Rada Wydziału może upoważnić do prowadzenia pracy dyplomowej (magisterskiej) nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora zatrudnionego na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy. W uzasadnionych przypadkach może również upoważnić do jej prowadzenia osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, niezatrudnioną w Uniwersytecie.

 

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

 

1. Kierownik katedry może przekazać prowadzącemu przedmiot zadania i kompetencje przewidziane dla niego w rozdziale X pkt. 1 i 2 zdanie drugie oraz w rozdziale XI pkt. 3 i 10.

2. Zasady realizacji studiów dotyczące katedr odnoszą się także do zakładów i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną, a nie wchodzących w skład katedr.

3. Dziekan Wydziału może przekazać Prodziekanowi Wydziału przewidziane dla niego kompetencje.

 

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie przez studenta w toku studiów co najmniej 130 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (magisterskiej), zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego) oraz spełnienie innych warunków określonych w programie studiów dla poszczególnych lat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zasady ustroju politycznego państwa i ochrona praw człowieka
49 9 egzamin O
28 - brak zaliczenia O
4 - zaliczenie O
Prawo karne skarbowe
49 7 egzamin F
Gospodarka nieruchomościami
28 7 egzamin F
Prawo samorządowe
28 7 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
28 7 egzamin F
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
28 7 egzamin F
Prawnoadministracyjne aspekty ochrony konsumentów
28 7 egzamin F
Prawo budowlane
49 7 egzamin F
Nauka o policji
49 7 egzamin F
Socjologia organizacji
28 7 egzamin F
Audyt i kontrola wewnętrzna
28 7 egzamin F
Wybory i systemy wyborcze
28 6 egzamin F
Etyka służby publicznej
21 4 egzamin F
Rynki finansowe - warsztaty
21 3 zaliczenie F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 zaliczenie F
E-Administracja
28 6 zaliczenie F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 egzamin F
Seminarium magisterskie I rok
21 - - O

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia myśli ustrojowej i społecznej
49 9 egzamin O
Prawo europejskie
49 9 egzamin O
Postępowanie sądowoadministracyjne
49 9 egzamin O
28 3 brak zaliczenia O
Prawo karne skarbowe
49 7 egzamin F
Gospodarka nieruchomościami
28 7 egzamin F
Prawo samorządowe
28 7 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
28 7 egzamin F
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
28 7 egzamin F
Prawnoadministracyjne aspekty ochrony konsumentów
28 7 egzamin F
Prawo budowlane
49 7 egzamin F
Nauka o policji
49 7 egzamin F
Socjologia organizacji
28 7 egzamin F
Audyt i kontrola wewnętrzna
28 7 egzamin F
Wybory i systemy wyborcze
28 6 egzamin F
Etyka służby publicznej
21 4 egzamin F
Rynki finansowe - warsztaty
21 3 zaliczenie F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 zaliczenie F
E-Administracja
28 6 zaliczenie F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 egzamin F
Seminarium magisterskie I rok
21 4 zaliczenie O

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
28 9 egzamin O
Prawo karne skarbowe
49 7 egzamin F
Gospodarka nieruchomościami
28 7 egzamin F
Prawo samorządowe
28 7 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
28 7 egzamin F
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
28 7 egzamin F
Prawnoadministracyjne aspekty ochrony konsumentów
28 7 egzamin F
Prawo budowlane
49 7 egzamin F
Nauka o policji
49 7 egzamin F
Socjologia organizacji
28 7 egzamin F
Audyt i kontrola wewnętrzna
28 7 egzamin F
Wybory i systemy wyborcze
28 6 egzamin F
Etyka służby publicznej
21 4 egzamin F
Rynki finansowe - warsztaty
21 3 zaliczenie F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 zaliczenie F
E-Administracja
28 6 zaliczenie F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 egzamin F
Seminarium magisterskie II rok
21 - - O

Program studiów, harmonogram zajęć oraz inne szczegółowe informacje na temat realizacji studiów znajdują się na stronie WPiA UJ: wpia.uj.edu.pl/ksztalcenie/dokumenty

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Publiczne prawo konkurencji
28 9 egzamin O
Fundusze strukturalne i projekty UE
49 9 egzamin O
Prawo karne skarbowe
49 7 egzamin F
Gospodarka nieruchomościami
28 7 egzamin F
Prawo samorządowe
28 7 egzamin F
Prawo wyznaniowe w UE
28 7 egzamin F
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
28 7 egzamin F
Prawnoadministracyjne aspekty ochrony konsumentów
28 7 egzamin F
Prawo budowlane
49 7 egzamin F
Nauka o policji
49 7 egzamin F
Socjologia organizacji
28 7 egzamin F
Audyt i kontrola wewnętrzna
28 7 egzamin F
Wybory i systemy wyborcze
28 6 egzamin F
Etyka służby publicznej
21 4 egzamin F
Rynki finansowe - warsztaty
21 3 zaliczenie F
Systemy informatyczne w administracji - warsztaty
21 3 zaliczenie F
E-Administracja
28 6 zaliczenie F
Polskie prawo parlamentarne na tle porównawczym
28 6 egzamin F
Seminarium magisterskie II rok
21 20 zaliczenie O