A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program

Klasyfikacja ISCED: 0321
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w pierwszym semestrze obejmuje zestaw przedmiotów obowiązkowych, w tym 60-godzinny kurs języka obcego. W kolejnych trzech semetrach oferowana jest szeroka gama wykładów kierunkowych do wyboru - każdy student zobowiązany jest do zaliczenia dwóch spośród czterech wykładów w każdym semestrze. Po zakończeniu pierwszego semestru tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium magisterskiego). Program studiów oferuje trzy ścieżki: Produkcja multimedialna i logistyka mediów; Promocyjna; Analiza i monitoring mediów. Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS) z wyjątkiem kursu Język angielski w sektorze mediów, który jest obowiązkowy na wszystkich ścieżkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia nauk społecznych
18 5 egzamin O
Teorie komunikowania masowego
18 5 egzamin O
Główne nurty kultury XX i XXI wieku
14 4 egzamin O
Społeczeństwo informacyjne
18 5 egzamin O
Ekonomika mediów
14 4 egzamin O
Prawo autorskie
14 4 egzamin O
18 2 egzamin O
W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS) z wyjątkiem kursu Język angielski w sektorze mediów, który jest obowiązkowy na wszystkich ścieżkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kreatywne pisanie
14 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
14 4 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna
W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS) z wyjątkiem kursu Język angielski w sektorze mediów, który jest obowiązkowy na wszystkich ścieżkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
14 6 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna
W drugim semestrze pierwszego roku oraz w obu semestrach drugiego roku każdy student wybiera dwa spośród czterech wykładów, co oznacza, że w ciągu trzech semestrów ma obowiązek zaliczyć sześć (w tym jeden w języku angielskim) spośród dwunastu oferowanych wykładów (kierunkowych), każdy za 4 ECTS (w sumie 24 ECTS). Po pierwszym semestrze pierwszego roku tworzona jest lista rankingowa studentów (średnia ocen z I semestru), która jest podstawą do kolejności wyboru ścieżki (i seminarium dyplomowego). Każdy student zobowiązany jest do do zaliczenia w ciągu kolejnych trzech semestrów wszystkich modułów obowiązkowych w ramach wskazanej ścieżki i jedenego z dwóch modułów fakultatywnych w obrębie ścieżki. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych i fakultatywnych) zawierają poniższe tabele. Jako przedmioty do wyboru traktowane są wszystkie przedmioty w ramach realizowanej ścieżki (w sumie 45 ECTS za trzy semestry, w każdym 15 ECTS) z wyjątkiem kursu Język angielski w sektorze mediów, który jest obowiązkowy na wszystkich ścieżkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
14 6 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Ścieżka: Analiza i monitoring mediów
Ścieżka: Produkcja multimedialna i logistyka mediów
Ścieżka: Promocyjna