A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Finanse i controlling

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Finanse i controlling
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. Zostały w nim ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, informacyjnych systemów wspomagających zarządzanie, rodzajów i narzędzi controllingu oraz metod analizy organizacji i jej otoczenia. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. W nauczaniu wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące. Część modułów jest realizowana w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz innych aplikacji komputerowych.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Koncepcje zarządzania
30 4 egzamin O
Statystyka matematyczna
20 4 egzamin O
Zarządzanie strategiczne II
20 4 egzamin O
Marketing międzynarodowy
30 4 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 4 egzamin O
Controlling strategiczny
15 3 zaliczenie O
Ubezpieczenia
20 4 egzamin O
Metodyka badań naukowych
20 3 egzamin O
20 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Makroekonomia II
30 4 egzamin O
Etyka w zarządzaniu
20 5 egzamin O
Zarządzanie procesami
20 4 egzamin O
Badania operacyjne
20 4 egzamin O
Logistyka
20 4 egzamin O
20 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Integracja europejska
15 2 zaliczenie F
Instytucje rynkowe
20 3 egzamin F
Rynki kapitałowe i finansowe
20 3 egzamin F
Sprawozdawczość finansowa
20 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedsiębiorczość II
20 4 egzamin O
Psychologia w zarządzaniu
20 4 egzamin O
Doradztwo organizacyjne
20 4 egzamin O
Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
20 3 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Controlling operacyjny
20 3 zaliczenie O
Controlling personalny
20 3 zaliczenie O
Informatyczne systemy zarządzania
10 2 zaliczenie F
Ekonometria
20 3 egzamin F
Analiza rynku
20 3 egzamin F
Innowacje i polityka innowacji
20 3 egzamin F
Optymalizacja podatkowa
20 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
20 3 egzamin O
Prawo cywilne
20 4 egzamin O
Controlling finansowy
20 3 zaliczenie O
Kontrola zarządcza
20 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Zachowania organizacyjne
20 3 egzamin F
Zarządzanie międzynarodowe
20 3 egzamin F
Ochrona konkurencji i konsumentów
10 2 zaliczenie F
Komunikacja społeczna
15 2 egzamin F
Audyt finansowy
20 3 egzamin F