A A A
pl | en
2019/20 studia niestacjonarne drugiego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Rachunkowość i zarządzanie finansami
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia niestacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianych finansów. Obejmują zarówno instytucjonalne aspekty rynku finansowego, jak również elementy analityczne i narzędziowe wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce w tym kontekście ma rachunkowość i jej praktyczne kwestie związane z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, ich rozliczaniem i analizą, również w kontekście prawa podatkowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia myśli ekonomicznej
30 5 egzamin O
Prawo gospodarcze
20 4 egzamin O
Wnioskowanie statystyczne
20 4 egzamin O
Rynki kapitałowe i finansowe
20 4 egzamin O
Rachunkowość finansowa
40 5 egzamin O
Rachunkowość zarządcza
30 5 egzamin O
Ubezpieczenia
20 4 egzamin O
20 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
30 5 egzamin O
Ekonomia menedżerska
20 4 egzamin O
Makroekonomia
30 5 egzamin O
Ekonomia matematyczna
30 5 egzamin O
Globalizacja
20 4 egzamin O
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
20 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
20 2 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Audyt finansowy
20 4 egzamin O
Matematyka finansowa
20 4 zaliczenie O
Standardy sprawozdawczości finansowej
10 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Kryzysy finansowe i walutowe
20 4 egzamin F
Programy i fundusze UE
20 4 egzamin F
Prawo podatkowe
20 4 egzamin F
Zarządzanie ryzykiem
20 4 egzamin F
Modelowanie zrównoważonego rozwoju
20 5 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pośrednictwo finansowe
20 4 egzamin O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
20 4 egzamin O
Międzynarodowe standardy rachunkowości
20 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 8 zaliczenie O
Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
20 4 egzamin F
Analiza finansowa
20 4 egzamin F
Prawo finansowe
10 2 zaliczenie F
Psychologia rynków finansowych
10 2 zaliczenie F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2 zaliczenie F
Optymalizacja podatkowa
10 2 egzamin F