A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

filologia germańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia germańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska trwają 6 semestrów. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych (językoznawstwo lub  literaturoznawstwo), przygotowujące do napisania pracy licencjackiej.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) oraz historii literatury odbywają się w systemie sekwencyjnym.
PNJN: student zdaje egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B1+, po drugim roku na poziomie B2, a po trzecim roku na poziomie C1.
W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180 ECTS.
Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach kształcenia pedagogicznego w pierwszym semestrze student realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym „Psychologię dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz „Pedagogikę dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS ), a uzyskane punkty mogą być uwzględnione przy rozliczeniu punktów z przedmiotów opcjonalnych w drugim semestrze.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
120 8 zaliczenie O
Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego
30 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1
60 4 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 egzamin O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje). W ramach kształcenia pedagogicznego w drugim semestrze realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym „Psychologię dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz „Pedagogikę dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS ). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
120 8 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
60 7 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Językoznawcza analiza tekstu
30 3 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Grupa A
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje). W ramach kształcenia pedagogicznego w trzecim semestrze realizuje ponadprogramowo w Studium Pedagogicznym: „Psychologię dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogikę dla nauczycieli III” (30 godz./3 pkt. ECTS ) oraz „Praktykę pedagogiczną ogólną” (30 godz./1 pkt. ECTS)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 1
60 4 zaliczenie O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 4 egzamin O
Literaturoznawcza analiza tekstu
30 3 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
Grupa B
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. W ramach przedmiotów opcjonalnych może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje). Przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego są prowadzone w IFG i w Studium Pedagogicznym. Student realizuje w Studium Pedagogicznym ponadprogramowo „Emisję głosu” (15 godz./1 pkt. ECTS) oraz „Podstawy dydaktyki” (45 godz./4 pkt. ECTS). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
90 6 egzamin O
Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego
30 3 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 2
60 7 egzamin O
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
30 4 zaliczenie O
Grupa C
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 3
60 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa D
O
Grupa E
O

Student wybiera opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG lub inne jednostki uniwersyteckie. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 8 pkt ECTS. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie w zakresie języka niemieckiego (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 6
90 6 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej 4
60 6 egzamin O
30 2 egzamin O
Grupa F
O
Grupa G
O