A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia słowiańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia słowiańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów kierunku: kursy "Słowiańszczyzna w Europie", "Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim", "Przegląd języków słowiańskich", teoretyczne przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, gramatykę języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, łacinę, filozofię, ochronę własności intelektualnej, wychowanie fizyczne, kurs BHP.
Podstawowe moduły specjalizacyjne: filologia bułgarska, filologia chorwacka, filologia czeska, filologia serbska, filologia słowacka są deklarowane przez studentów po rekrutacji, w ich ramach realizowane są, związane z danym obszarem językowym, zajęcia z praktycznej nauki języka, propedeutyczne kursy dotyczące wiedzy o kraju i jego literatury w przekładach na język polski, przedmioty historycznoliterackie, kulturoznawcze, kursy z gramatyki opisowej i historii języka z gramatyką historyczną, wykłady z historii. Wszystkie przedmioty z zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne.
Przedmioty fakultatywne podzielone są na grupy: przedmiotów ograniczonego wyboru i przedmiotów wolnego wyboru.
Z grupy przedmiotów ograniczonego wyboru studenci w I semestrze są zobowiązani do realizacji jednej opcji z zakresu mediewistyki slawistycznej, a na roku III - jednej opcji z zakresu kultury regionu, poświęconej Bałkanom lub Europie Środkowej. Na II roku studenci wybierają lektorat języka zachodnioeuropejskiego lub rosyjskiego (warunkiem jest jego znajomość na poziomie co najmniej A2, umożliwiająca kontynuację nauki, a tym samym osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się) oraz lektorat drugiego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu (brak warunków wstępnych). Na III roku studenci wybierają seminarium licencjackie: językoznawcze lub literaturoznawcze, w ramach którego przygotowują pracę dyplomową i przygotowują się do egzaminu dyplomowego. Oferta językoznawczych i literaturoznawczych seminariów jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, studenci wyboru dokonują zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami badawczymi.
W trakcie całego cyklu kształcenia studenci są zobowiązani do zrealizowania, zgodnie z wymogami planu studiów w danym semestrze, opcji wolnego wyboru z aktualnej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu lub, na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych, z oferty innych jednostek Uniwersytetu.

Ukończenie studiów

Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do nauki o języku
30 3 egzamin O
Komunikacja językowa i stylistyka
30 2 zaliczenie O
Słowiańszczyzna w Europie
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Grupa A
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do nauki o literaturze
30 3 egzamin O
Poetyka z analizą dzieła literackiego
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 2 zaliczenie O
Gramatyka języka s-c-s
60 4 egzamin O
Grupa B
O
Grupa C
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Słowiańskie językoznawstwo arealne na tle europejskim
30 3 egzamin O
Grupa D
O
Grupa E
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Grupa F
O
Grupa G
O
Grupa H
O
Grupa I
O
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA

Studenci mają obowiązek zrealizowania po jednej opcji w semestrach: I, II, III, IV i VI. Poza wymienionymi przedmiotami studenci mogą również realizować inne opcje wolnego wyboru z aktualizowanej, ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego, oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej lub z opcje z zakresu dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS. Uruchomienie w danym roku akademickim konkretnych opcji wolnego wyboru jest uzależnione od możliwości przydzielenia tych zajęć oraz zainteresowania nimi studentów, tzn. wypełnienia wymaganego dolnego limitu osób w grupie.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki słowiańskie – przegląd
30 2 zaliczenie O
Grupa J
O
Grupa K
O
Grupa L
O
Grupa M
F
FILOLOGIA BUŁGARSKA
FILOLOGIA CHORWACKA
FILOLOGIA CZESKA
FILOLOGIA SERBSKA
FILOLOGIA SŁOWACKA