A A A
pl | en

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Bezpieczeństwo narodowe
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo wywiadowcze. Wybór ścieżki specjalizacyjnej pozwala profilować kształcenie i pogłębiać wiedzę z wybranego zakresu, a więc specjalizować się w określonej dziedzinie bezpieczeństwa. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 r.
60 6 egzamin O
Filozofia
60 6 egzamin O
Współczesne systemy polityczne
60 6 egzamin O
Ekonomia
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do studiów strategicznych
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
30 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie biblioteczne
1 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
30 3 zaliczenie F
Produkty analityczne - metody i techniki pracy z informacją
30 3 zaliczenie F
Badanie bezpieczeństwa społecznego
30 3 zaliczenie F
Strategie bezpieczeństwa narodowego
30 3 zaliczenie F
Europejskie doktryny i ruchy nacjonalistyczne
30 3 zaliczenie F
Zbrojenia i rozbrojenie – wymiar globalny i regionalny
30 3 zaliczenie F
Problemy dysfunkcyjności państw w Afryce
30 3 zaliczenie F
Formacje policyjne po 1918 roku
30 3 zaliczenie F
Kultura języka polskiego dla obcokrajowców
30 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo narodowe w kontekście naczelnych organów państwowych w Polsce w XX w
30 3 zaliczenie F
Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teorie bezpieczeństwa
60 6 egzamin O
Administracja publiczna
30 3 zaliczenie O
Podstawy wiedzy o państwie i prawie
60 6 egzamin O
Socjologia
30 3 zaliczenie O
Organizacja i zarządzanie
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Komunikowanie strategiczne
30 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
30 3 zaliczenie F
Racja stanu
30 3 zaliczenie F
Podstawy kryminalistyki
30 3 zaliczenie F
Design Thinking
30 3 zaliczenie F
Radykalizm i fundamentalizm islamski
30 3 zaliczenie F
Kulturowe i religijne uwarunkowania konfliktów międzynarodowych
30 3 zaliczenie F
Straże w systemie bezpieczeństwa RP
30 3 zaliczenie F
Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
30 3 zaliczenie F
Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki polityczne
60 5 egzamin O
Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r.
60 5 egzamin O
Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
30 3 egzamin O
Geografia polityczna i gospodarcza
60 5 egzamin O
Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych
60 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa energetycznego
30 3 zaliczenie O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego
30 3 zaliczenie F
Powszechna historia ustrojów państwowych
30 3 zaliczenie F
Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo Europy
30 3 zaliczenie F
Introduction to International Relations in the Asia-Pacific
30 3 egzamin F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo militarne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wywiadowcze
Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki militarne
60 4 egzamin O
Negocjacje i przywództwo
30 3 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysowe
60 5 egzamin O
Historia Polski
60 4 egzamin O
Myśl polityczna
30 3 zaliczenie O
Bezpieczeństwo wodnych szlaków komunikacyjnych
30 3 zaliczenie F
Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze
30 3 zaliczenie F
Polityczne, społeczne i prawne aspekty cyberprzestrzeni
30 3 zaliczenie F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Social and political issues in contemporary Britain
30 3 zaliczenie F
Ścieżka: Bezpieczeństwo militarne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wywiadowcze
Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
System bezpieczeństwa narodowego
60 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
30 3 zaliczenie O
Problemy bezpieczeństwa globalnego
60 5 egzamin O
Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof
45 4 egzamin O
NATO - historia- struktura- działanie
30 3 zaliczenie O
Rozwiązywanie konfliktów społecznych
30 3 zaliczenie F
Problemy bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE
30 3 zaliczenie F
Violence in international relations
30 3 zaliczenie F
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
30 3 zaliczenie F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 4 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo militarne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wywiadowcze
Student na I roku ma obowiązek zaliczyć 2 przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym oraz 2 w semestrze letnim. Student na II roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych. Student na III roku ma obowiązek zaliczyć wszystkie przedmioty z wybranej ścieżki specjalizacyjnej oraz co najmniej jeden kurs fakultatywny z grupy przedmiotów fakultatywnych wspólnych dla wszystkich ścieżek fakultatywnych.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
60 5 egzamin O
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej
30 3 zaliczenie O
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
30 3 egzamin O
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji
30 3 zaliczenie F
Utopias and anti-utopias
30 3 zaliczenie F
Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
30 3 zaliczenie F
Język obcy
30 2 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 6 zaliczenie O
Praktyki
120 4 zaliczenie O
Ścieżka: Bezpieczeństwo militarne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ścieżka: Bezpieczeństwo wywiadowcze