A A A
pl | en

politologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: politologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kierunku politologia student ma do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne: dziennikarstwo polityczne oraz doradztwo polityczne, a także ścieżkę o charakterze ogólnym. W ramach ścieżki specjalizacyjnej dziennikarstwo polityczne student zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie wpływu mediów na zjawiska polityczne, roli i form komunikowania politycznego we współczesnym świecie, a także nabywa umiejętności związane z pracą dziennikarza politycznego.
W ramach ścieżki specjalizacyjnej doradztwo polityczne student otrzymuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w organizacjach politycznych, gospodarczych i społecznych, posiadając także zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu PR oraz pracy rzecznika prasowego wraz z ich kontekstem prawnym i etycznym.
Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 września. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o prawie
30 3 zaliczenie O
Nauka o polityce
60 5 egzamin O
Historia powszechna XX wieku
60 5 egzamin O
Podstawy prawa konstytucyjnego
60 5 egzamin O
Systemy polityczne
60 5 egzamin O
WF
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie biblioteczne
1 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Filozofia
30 4 egzamin F
Socjologia
30 4 egzamin F
Polska scena polityczna
30 3 zaliczenie F
Polska publicystyka polityczna
30 3 zaliczenie F
Wizje porządku społecznego współczesnego świata
30 3 zaliczenie F
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Myśl polityczna
60 5 egzamin O
Historia ustroju Polski w XX wieku
60 6 egzamin O
Historia polityczna Polski XX wieku
60 5 egzamin O
Media i komunikowanie społeczne
60 5 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Kryzys demokracji liberalnej
30 3 zaliczenie F
Antropologia społeczno-polityczna
30 3 zaliczenie F
Ekonomia
30 4 egzamin F
Historia nauk politycznych w Polsce i na świecie
30 3 zaliczenie F
Cywilizacje świata
30 3 zaliczenie F
Konserwatyzm: myśl i przywództwo
30 3 zaliczenie F
Analiza dyskursu politycznego – warsztat badawczy
30 3 zaliczenie F
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka polska po 1989 roku
60 4 egzamin O
Transformacje polityczne w Europie
60 4 egzamin O
Współczesna myśl polityczna
60 5 egzamin O
Stosunki międzynarodowe
60 4 egzamin O
Prawo międzynarodowe publiczne
60 4 egzamin O
Normy, prawo i polityka
30 3 zaliczenie O
Retoryka polityczna
30 2 zaliczenie F
Informacja publiczna
30 2 zaliczenie F
Eksterminacja Narodu Polskiego
30 2 zaliczenie F
Transformacja mediów w latach 1989-2009
30 2 zaliczenie F
Wielka Brytania: polityka i rządy
30 2 zaliczenie F
Wartości w polityce
30 2 zaliczenie F
Realizm polityczny
30 2 zaliczenie F
Partie polityczne w Unii Europejskiej
30 2 zaliczenie F
Muzułmanie w świecie zachodnim – problemy adaptacji i integracji
30 2 zaliczenie F
Prognozowanie i analiza polityczna
30 2 zaliczenie F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Doradztwo polityczne
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polska myśl polityczna
60 5 egzamin O
Kultura języka
30 2 zaliczenie O
Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
30 3 zaliczenie O
Technologia informacyjna
30 2 zaliczenie O
Samorząd terytorialny
60 5 egzamin O
Polski system polityczny
60 5 egzamin O
Ochrona danych osobowych
30 2 zaliczenie F
Polska myśl ekonomiczna
30 2 zaliczenie F
Współczesne problemy polityki międzynarodowej
30 2 zaliczenie F
Pamięć i polityka historyczna
30 2 zaliczenie F
Polityka Polski wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej
30 2 zaliczenie F
Polityka w przestrzeni medialnej
30 2 zaliczenie F
Historia polskiej myśli politycznej do roku 1864
30 2 zaliczenie F
Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
30 2 zaliczenie F
Problem żydowski w Polsce w XX w.
30 2 zaliczenie F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Ścieżka: Doradztwo polityczne
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Partie i systemy partyjne
60 5 egzamin O
Administracja publiczna
60 4 egzamin O
Polityka społeczna
30 3 egzamin O
Systemy wyborcze
30 4 egzamin O
Organizacja i zarządzanie
30 3 zaliczenie O
Marketing polityczny
30 3 zaliczenie O
Skrajna prawica we współczesnej Europie
30 2 zaliczenie F
Holocaust – zagłada Żydów w Polsce w czasie II wojny światowej i jej powojenne reminiscencje
30 2 zaliczenie F
Problemy współczesnej polityki
30 2 zaliczenie F
Niemiecka myśl polityczna XX w.
30 2 zaliczenie F
Media a aspekt wolności
30 2 zaliczenie F
Violence in international relations
30 3 zaliczenie F
Liberalism, Multiculturalism and Citizenship
30 3 zaliczenie F
Asia – Pacific in World Politics
30 3 egzamin F
Język obcy
30 2 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 4 zaliczenie O
Praktyki studenckie
120 4 zaliczenie O
Ścieżka: Doradztwo polityczne
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne
Student w ciągu całego I roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot za 4 ECTS oraz 4 przedmioty za 3 ECTS. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego II roku ma zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 2 konwersatoria zakończone zaliczeniem z oceną Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego II roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 konwersatoria oraz 2 warsztaty. Student ścieżki ogólnej w ciągu całego III roku ma zrealizować 4 przedmioty fakultatywne. Student ścieżki dziennikarstwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 1 konwersatorium zakończone zaliczeniem z oceną. Student ścieżki doradztwo polityczne w ciągu całego III roku ma zrealizować następującą liczbę przedmiotów fakultatywnych: 1 przedmiot fakultatywny kształcenia ogólnego, 3 warsztaty zakończone zaliczeniem z oceną
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawa i wolności obywatelskie
60 4 egzamin O
Polityka gospodarcza
30 3 egzamin O
Integracja europejska
30 3 egzamin O
Statystyka i demografia
30 3 zaliczenie O
Debata o współczesności
30 2 zaliczenie F
Romantyzm i realizm polskiej polityki
30 2 zaliczenie F
Polskie partie polityczne – organizacja i funkcjonowanie
30 2 zaliczenie F
Polityka zagraniczna Polski
30 2 zaliczenie F
Oblicza polskiego nacjonalizmu
30 2 zaliczenie F
Utopias and anti-utopias
30 3 zaliczenie F
Theoretical and Practical Dilemmas of Contemporary Politics
30 3 zaliczenie F
Social and political issues in contemporary Britain
30 3 zaliczenie F
Język obcy
30 2 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 6 zaliczenie O
Ścieżka: Doradztwo polityczne
Ścieżka: Dziennikarstwo polityczne