A A A
pl | en

Studia polsko-ukraińskie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia polsko-ukraińskie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studenci podejmujący studia na kierunku są zobowiązani do wyboru jednej z dwóch ścieżek określonych w ramach programu studiów (ścieżki polskiej lub ścieżki ukraińskiej). W ramach ścieżki polskiej zajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku polskim. W ramach ścieżki ukraińskiejzajęcia na I i II roku studiów realizowane są w języku ukraińskim. Kandydat podejmuje decyzję o wyborze danej ścieżki w procesie rejestracji na studia w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów (ERK). Studenci są zobowiązani do zaliczenia wszystkich przedmiotów przypisanych do wybranej ścieżki na roku I i II. Zajęcia na roku III realizowane są w języku polskim wspólnie dla wszystkich studentów kierunku. Program oraz regulamin studiów dla obu ścieżek dostępny jest na stronie Katedry: www.ukrainoznawstwo.uj.edu.pl

Ukończenie studiów

Student zobowiązany jest do zaliczenia wszystkich kursów obligatoryjnych, wszystkich kursów obowiązkowych dla wybranej ścieżki oraz odpowiedniej liczby przedmiotów fakultatywnych. Student zobowiązany jest do złożenia zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej oraz do zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Język kierunkowy I
60 2 zaliczenie O
Symbole i znaki kultury w sztuce
30 4 zaliczenie F
Polsko-ukraiński dialog kulturowy w epoce renesansu i baroku (Польсько-український культурний діалог в добу ренесансу та бароко)
30 4 zaliczenie F
Ukraiński folklor we współczesnym ujęciu
30 4 zaliczenie F
Ukraińska kultura ludowa (Українська народна культура)
30 4 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny I
30 4 zaliczenie F
Swoi i obcy w dawnej kulturze polskiej i ruskiej
30 4 zaliczenie F
Kultura Lwowa
30 4 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska
Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Język kierunkowy I
60 2 zaliczenie O
Role społeczne w komunikacji (Соціальні ролі у спілкуванні)
30 4 zaliczenie F
Edukacja medialna (Основи медіаграмотності)
30 4 zaliczenie F
Relacje polsko-ukraińskie do 1989 roku (Польсько-українські відносини до 1989 року)
30 3 zaliczenie F
Życie codzienne w ZSRR (Щоденне життя в СРРС)
30 3 zaliczenie F
Pamięć społeczna (Суспільна пам'ять)
30 3 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy II
60 2 zaliczenie O
60 2 zaliczenie O
Dialog Ukrainy z Zachodem (Діалог України із Заходом)
30 4 zaliczenie F
Teatr ukraiński
30 4 zaliczenie F
Teatr - Ukraina - Europa (Театр – Україна - Європа)
30 4 zaliczenie F
Rodzina w kontekście przemian społecznych i kulturowych (Сім’я в контексті соціальних і культурних змін)
30 4 zaliczenie F
Czarnobyl. Społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe konsekwencje katastrofy jądrowej (Чорнобиль. Соціально-політичні, економічні та культурні наслідки ядерної катастрофи)
30 3 zaliczenie F
Systemy totalitarne w Europie Wschodniej (Тоталітарні системи у Східній Європі)
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny II
30 4 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska
Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język kierunkowy II
60 2 zaliczenie O
60 2 egzamin O
Praktyka zawodowa
60 6 zaliczenie O
Kino ukraińskie
30 3 zaliczenie F
Kino polskie (Польське кіно)
30 3 zaliczenie F
Małe ojczyzny. Fenomen tożsamości mieszkańców Beskidu Niskiego (Малі батьківщини. Феномен тотожності мешканців Низьких Бескидів)
30 3 zaliczenie F
Muzyka w kulturze (Музика в культурі)
30 3 zaliczenie F
Propaganda sowiecka
30 3 zaliczenie F
Style i formy wypowiedzi (Стилі і форми сучасного мовлення)
30 4 zaliczenie F
Wpływ nowych mediów na przemiany społeczne
30 4 zaliczenie F
Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 2: rozwój umiejętności liderskich (Тренінг розвитку соціальних навичок 2: формування лідерських якостей)
30 4 zaliczenie F
Ścieżka: Polska
Ścieżka: Ukraińska

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Organizacje pozarządowe
30 5 zaliczenie O
Efektywna komunikacja w zespole międzynarodowym
30 4 zaliczenie O
Język kierunkowy III
30 2 egzamin O
Analiza tekstów specjalistycznych
30 4 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Polityka ekologiczna na obszarze postsowieckim
30 5 zaliczenie F
Nacjonalizmy w Europie Środkowo - Wschodniej
30 5 zaliczenie F
Program malarski cerkwi prawosławnych
30 3 zaliczenie F
Ikonostas – program, treść, walory estetyczne
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny IV
30 3 zaliczenie F
Postkolonializm w Europie Środkowo-Wschodniej
30 5 zaliczenie F

Student w trakcie studiów powinien zaliczyć łącznie 13 przedmiotów fakultatywnych, w tym: na roku I – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o kulturze i religii (4 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku II – 1 konwersatorium i 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (odpowiednio 4 ECTS i 3 ECTS za przedmiot); 1 konwersatorium z dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach (4 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny historia (3 ECTS za przedmiot) na roku III – 2 konwersatoria z dyscypliny nauki o polityce i administracji (5 ECTS za przedmiot); 2 wykłady z dyscypliny nauki o sztuce (3 ECTS za przedmiot); 1 wykład z dyscypliny nauki o kulturze i religii (3 ECTS za przedmiot) Kierownik jednostki z ogólnej puli zajęć fakultatywnych może wybrać moduły, które będą oferowane w danym roku akademickim przy zachowaniu zgodności z wymogami określającymi rodzaj dyscyplin naukowych i wymiar punktowy dla przedmiotów fakultatywnych w programie studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instytucje kultury-zasady funkcjonowania
30 5 zaliczenie O
Polsko-ukraińskie wzajemne dziedzictwo materialne
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Analiza tekstów specjalistycznych
60 5 zaliczenie O
Ideał piękna w sztuce nowożytnej
30 3 zaliczenie F
Ukraińska sztuka awangardowa na tle europejskiej
30 3 zaliczenie F
Turystyka kulturowa
30 3 zaliczenie F
Wielokulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej
30 3 zaliczenie F
Lwów jako miejsce kulturalnego, religijnego i politycznego pluralizmu
30 3 zaliczenie F
Grupa Wyszehradzka
30 5 zaliczenie F
Polska i Ukraina w systemie bezpieczeństwa europejskiego
30 5 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny III
30 5 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny V
30 3 zaliczenie F