A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Chemii

Ochrona środowiska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: Ochrona środowiska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania do pracy magisterskiej.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 14 ECTS (na I roku: 10 ECTS, na II roku: 4 ECTS), w tym 40 godzin zajęć niebędących wykładami. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza powyższego katalogu. Na II roku student realizuje jeden z kursów do wyboru: Ekologia przemysłowa lub Ekologia miasta.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
30 3 egzamin O
Planowanie przestrzenne i architektura krajobrazu
45 4 egzamin O
Statystyka i modelowanie
30 3 zaliczenie O
Globalne problemy ekologii
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej
45 3 egzamin O
Zaawansowane metody analizy instrumentalnej - laboratorium
60 5 zaliczenie O
Spektroskopia w ochronie środowiska
45 3 egzamin O
Spektroskopia w ochronie środowiska - laboratorium
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 14 ECTS (na I roku: 10 ECTS, na II roku: 4 ECTS), w tym 40 godzin zajęć niebędących wykładami. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza powyższego katalogu. Na II roku student realizuje jeden z kursów do wyboru: Ekologia przemysłowa lub Ekologia miasta.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ewolucjonizm
30 2 egzamin O
Ekotoksykologia
45 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska
30 3 egzamin O
Chemiczne technologie w ochronie środowiska - laboratorium
90 5 zaliczenie O
Chemiczny monitoring środowiska
60 6 egzamin O
Grupa zajęć fakulatywnych
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 14 ECTS (na I roku: 10 ECTS, na II roku: 4 ECTS), w tym 40 godzin zajęć niebędących wykładami. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza powyższego katalogu. Na II roku student realizuje jeden z kursów do wyboru: Ekologia przemysłowa lub Ekologia miasta.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia przyrody
30 3 egzamin O
Polityka ochrony środowiska
45 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 - zaliczenie O
Pracownia magisterska
250 - zaliczenie O
Ekologia miasta
30 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakulatywnych

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 14 ECTS (na I roku: 10 ECTS, na II roku: 4 ECTS), w tym 40 godzin zajęć niebędących wykładami. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza powyższego katalogu. Na II roku student realizuje jeden z kursów do wyboru: Ekologia przemysłowa lub Ekologia miasta.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Absolwent na rynku pracy
15 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Pracownia magisterska
250 42 zaliczenie O
Ekologia przemysłowa
45 2 zaliczenie F
Grupa zajęć fakulatywnych
O