A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program zakłada realizację przedmiotów obowiązkowych z zakresu trzech grup tematycznych: 1) kształcenie językowe - rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka języków specjalistycznych (biznes, korespondencja handlowa, turystyka, ekonomia, administracja, prawo, medycyna, informatyka, technika), rozwijanie kompetencji w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i polskiego; 2) nauka warsztatu tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza); 3) przedmioty teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową oraz językoznawstwem rosyjskim. W skład programu studiów wchodzą także przedmioty do wyboru: konwersatoria monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej oraz konwersatorium promotorskie.

Ukończenie studiów

praca magisterska i egzamin magisterski

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I.
30 3 zaliczenie O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa I
30 2 zaliczenie O
Język i przekład specjalistyczny: turystyka i ekonomia
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenia ustne I
30 2 zaliczenie O
Teoria przekładu
30 3 zaliczenie O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza I
30 3 zaliczenie O
Komunikacja interkulturowa
30 3 zaliczenie O
Stylistyka języka polskiego
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Seminarium magisterskie I
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium promotorskie I
15 3 zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I
30 3 egzamin O
Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa II
30 2 zaliczenie O
Język i przekład specjalistyczny: administracja i prawo
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenia ustne II
30 2 zaliczenie O
Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza II
30 3 zaliczenie O
Narzędzia pracy tłumacza
30 2 zaliczenie O
Przekład w perspektywie interdyscyplinarnej
30 2 zaliczenie O
Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
30 2 zaliczenie O
Gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie I
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie I
15 3 zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II.
30 4 zaliczenie O
Język i przekład specjalistyczny: medycyna
30 2 zaliczenie O
Tłumaczenia uwierzytelnione
30 2 zaliczenie O
Krytyka przekładu
30 3 zaliczenie O
Semiotyka przekładu
30 3 zaliczenie O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym I
30 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie II
15 6 zaliczenie O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po dwa.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II
30 5 egzamin O
Język i przekład specjalistyczny: informatyka i technika
30 2 zaliczenie O
Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym II
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Seminarium magisterskie II
30 3 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Konwersatorium promotorskie II
15 10 zaliczenie O