A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

lingwistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: lingwistyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia na kierunku obejmują 5 modułów, a w skład każdego z nich wchodzi jeden lub więcej przedmiotów. Poniżej moduły wraz z nazwami przedmiotów i liczbą godzin:
1) Moduł „Językoznawstwo ogólne” (300 h). Przedmioty: „Gramatyka języka naturalnego” (120 h), „Teoria języka” (60 h), „Semantyka” (60 h) i „Pragmatyka” (60 h).
2) Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne” (120 h). Przedmioty: „Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii” (90 h) oraz „Językoznawstwo typologiczne” (30 h).
3) „Moduł specjalizacyjny” (270 h) obejmuje:
- Opcje (w formie konwersatorium) w I i II semestrze. Łącznie trzeba zaliczyć w 1 i 2 semestrze 60 godzin zajęć opcyjnych z min. 120 godzin proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Więcej w zakładce plan > zajęcia fakultatywne.
- Seminarium magisterskie (120h).
- Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90h), które studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
4) Moduł „Praktyczna nauka języka obcego” (270 h). Studenci wybierają spośród zajęć oferowanych przez instytuty Wydziału Filologicznego UJ. Słuchacze mogą być zwolnieni z zajęć na zasadach określonych w rozp. Rektora UJ z 8.08.2017. Studenci zaczynający naukę nowego języka mają obowiązek osiągnąć poziom B1.
5) Moduł „Ochrona własności intelektualnej” (15 h) jako zajęcia z zakresu nauk społecznych.

Ukończenie studiów

zebranie 120 punktów ECTS, praca magisterska oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria języka
60 6 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Gramatyka języka naturalnego
60 6 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Opcja 1: Językoznawstwo korpusowe
30 4 zaliczenie F
Opcja 2: Językoznawstwo normatywne
30 4 zaliczenie F
Opcja 3: Etnogeneza ludów ide.
30 4 zaliczenie F
Wykład monograficzny I
30 4 zaliczenie F

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka języka naturalnego
60 6 egzamin O
Semantyka
60 6 egzamin O
Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii
30 3 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Opcja 4: Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa
30 4 zaliczenie F
Opcja 5: Historia pisma
30 4 zaliczenie F
Opcja 6: Język migowy
30 4 zaliczenie F
Opcja 7: Przegląd języków świata
30 4 zaliczenie F
W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pragmatyka
60 6 egzamin O
Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii
60 10 egzamin O
Praktyczna nauka języka obcego
90 6 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 4 zaliczenie O
Wykład monograficzny II
30 4 zaliczenie F

W ramach tzw. opcji studenci muszą zaliczyć po 30 godzin w 1 i 2 semestrze (łącznie 60) ze 120 godzin zajęć proponowanych przez Instytut Językoznawstwa. Zajęcia w ramach opcji, które oferuje Instytut Językoznawstwa, będą podawane we wrześniu każdego roku akad. Lista proponowanych zajęć może w przyszłości ulec zmianie. Wykłady monograficzne z zakresu językoznawstwa (90 h) studenci mogą wybierać na innych kierunkach.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Językoznawstwo typologiczne
30 4 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 22 zaliczenie O
Wykład monograficzny III
30 4 zaliczenie F