A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program kierunku opracowany jest we współpracy z siedmioma uniwersytetami europejskimi, z których cztery zwane są dalej uniwersytetami partnerskimi i które zapewniają studentom kierunku semestr mobilności w ramach studiów oraz wystawiają wspólnie z UJ podwójne dyplomy ukończenia studiów:
1. Karl-Franzens University of Graz
2. University of Bamberg
3. University of Paris
4. Ca'Foscari University of Venice
oraz trzy uniwerytety, które zapewniają semestr mobilności, lecz nie wystawiają podwójnych dyplomów: 5. Universita Autonoma di Barcelona
6. University of Pecs
7. University of New York.
W ramach studiów student zobowiązany jest do zaliczenia przynajmniej jednego semestru (30 ECTS) w jednym z uniwersytetów partnerskich lub mobilności. Praca dyplomowa studenta jest recenzowana przez pracowników naukowych uniwersytetu partnerskiego lub uniwerstytetu mobilności. Absolwent otrzymuje podwójny dyplom ukończenia studiów (macierzystego uniwersytetu oraz uniwersytetu partnerskiego, w którym odbył część programu studiów), jeśli odbył część programu na uniwersytecie partnerskim. Jeśli absolwent odbył obowiązkowy semestr mobilności na uczelni mobilności, otrzymuje dyplom ukończenia studiów wystawiany przez UJ. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalizacji: językoznawstwo angielskie lub literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie. Każda z nich obejmuje około 1100 godzin. Oferta kursów fakultatywnych oraz seminariów w ramach określonych specjalizacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, w tym 30 punktów ECTS podczas semestru studiów na jednym z uniwersytetów partnerskich lub uniwersytetów mobilności, oraz przedstawienie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 4 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Opcje
F
30 2 zaliczenie O
Starsza literatura angielska
30 3 zaliczenie O
Gramatyka historyczna
30 3 zaliczenie O
Pragmatyka
30 3 zaliczenie O
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 2
60 4 egzamin O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Opcje
F
Nowsza literatura angielska
30 3 zaliczenie O
Literatura amerykańska
30 3 zaliczenie O
Język i społeczeństwo
30 3 zaliczenie O
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obowiązkowe zajęcia kulturoznawcze realizowane na uczelni partnerskiej
60 12 zaliczenie O
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
30 1 egzamin O
30 2 egzamin O
Opcje
F
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie