A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia angielska z językiem niemieckim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z czterech specjalizacji: językoznawstwo angielskie, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo, językoznawstwo stosowane. Wybór specjalizacji niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalizacyjnych. Program każdej ze specjalizacji obejmuje min. 960 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta kursów fakultatywnych oraz seminariów w ramach określonych specjalizacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach zajęć fakultatywnych studenci realizują przedmioty germanistyczne wybierane z oferowanych w danym semestrze kursów, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w planie studiów. Dodatkowo, w ramach realizacji zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość realizacji programu kształcenia pedagogicznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego po wyborze modułu kształcenia pedagogicznego dającego uprawnienia do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach I i II stopnia.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

*obligatoryjne zajęcia ograniczonego wyboru wybierane przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W toku dwuletnich studiów na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN) Warunkiem ukończenia studiów jest realizacjawszystkich efektów kształcenia dla obu filologii: W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej „ścieżki” oprócz większości opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60) 20 ECTS za przedmioty do wyboru Wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie specjalizacje, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: -Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych:wykład, 30 godz, 2 ECTS -Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz, 2 ECTS przynajmniej jeden z: - Komunikacja interkulturowa: konwersatorium: 30 godz, 4 ECTS - Wybrane zagadnienia z historii kultury niemieckiej: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS - Kulturowe aspekty rozwoju języka niemieckiego na przestrzeni dziejów: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS oraz przynajmniej 1 opcja "specjalizacyjna" za 4 ECTS Pozostałe (6 ECTS) należy zrealizować wybierając przedmioty germanistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 4 zaliczenie O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 1
90 6 zaliczenie O
Przekład 1
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 zaliczenie F
Językoznawstwo angielskie
Językoznawstwo stosowane
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

*obligatoryjne zajęcia ograniczonego wyboru wybierane przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W toku dwuletnich studiów na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN) Warunkiem ukończenia studiów jest realizacjawszystkich efektów kształcenia dla obu filologii: W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej „ścieżki” oprócz większości opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60) 20 ECTS za przedmioty do wyboru Wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie specjalizacje, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: -Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych:wykład, 30 godz, 2 ECTS -Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz, 2 ECTS przynajmniej jeden z: - Komunikacja interkulturowa: konwersatorium: 30 godz, 4 ECTS - Wybrane zagadnienia z historii kultury niemieckiej: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS - Kulturowe aspekty rozwoju języka niemieckiego na przestrzeni dziejów: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS oraz przynajmniej 1 opcja "specjalizacyjna" za 4 ECTS Pozostałe (6 ECTS) należy zrealizować wybierając przedmioty germanistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 2
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 2
90 6 zaliczenie O
Przekład 2
30 2 zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
60 8 zaliczenie F
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
Językoznawstwo angielskie
Językoznawstwo stosowane
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

*obligatoryjne zajęcia ograniczonego wyboru wybierane przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W toku dwuletnich studiów na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN) Warunkiem ukończenia studiów jest realizacjawszystkich efektów kształcenia dla obu filologii: W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej „ścieżki” oprócz większości opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60) 20 ECTS za przedmioty do wyboru Wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie specjalizacje, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: -Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych:wykład, 30 godz, 2 ECTS -Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz, 2 ECTS przynajmniej jeden z: - Komunikacja interkulturowa: konwersatorium: 30 godz, 4 ECTS - Wybrane zagadnienia z historii kultury niemieckiej: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS - Kulturowe aspekty rozwoju języka niemieckiego na przestrzeni dziejów: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS oraz przynajmniej 1 opcja "specjalizacyjna" za 4 ECTS Pozostałe (6 ECTS) należy zrealizować wybierając przedmioty germanistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 3
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 3
60 4 zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
120 12 zaliczenie F
Moduł kształcenia pedagogicznego
F
Językoznawstwo angielskie
Językoznawstwo stosowane
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo
*obligatoryjne zajęcia ograniczonego wyboru wybierane przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W toku dwuletnich studiów na specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM student musi zdobyć 120 ECTS (po 60 ECTS na rok), w tym: 80 ECTS za przedmioty realizowane w IFA (w tym PNJA) oraz 40 ECTS za przedmioty realizowane w IFG (w tym za PNJN) Warunkiem ukończenia studiów jest realizacjawszystkich efektów kształcenia dla obu filologii: W Instytucie Filologii Angielskiej (IFA) student realizuje program wybranej „ścieżki” oprócz większości opcji anglistycznych i zajęć lektoratowych. W Instytucie Filologii Germańskiej (IFG) student zdobywa: 20 ECTS za obligatoryjną PNJN (6+6+4+4) (godz. 90+90+60+60) 20 ECTS za przedmioty do wyboru Wybrane przedmioty powinny obejmować wszystkie specjalizacje, gdyż w ten sposób można zrealizować wymagane efekty kształcenia. Należą do nich: -Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych:wykład, 30 godz, 2 ECTS -Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz., 2 ECTS - Wybrane zagadnienia z  literaturoznawstwa germanistycznego: wykład, 30 godz, 2 ECTS przynajmniej jeden z: - Komunikacja interkulturowa: konwersatorium: 30 godz, 4 ECTS - Wybrane zagadnienia z historii kultury niemieckiej: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS - Kulturowe aspekty rozwoju języka niemieckiego na przestrzeni dziejów: konwersatorium, 30 godz, 4 ECTS oraz przynajmniej 1 opcja "specjalizacyjna" za 4 ECTS Pozostałe (6 ECTS) należy zrealizować wybierając przedmioty germanistyczne zgodnie z własnymi preferencjami akademickimi.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego 4
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka jezyka niemieckiego 4
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA Przedmiotów do wyboru w IFG*
120 12 zaliczenie F
Językoznawstwo angielskie
Językoznawstwo stosowane
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo