A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia francuska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia francuska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia II stopnia na kierunku filologia francuska adresowane są do kandydatów legitymujących się znajomością języka francuskiego na poziomie C1. Studia trwają dwa lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku francuskim, złożonym na podstawie pracy magisterskiej napisanej także po francusku. Do wyboru są dwie ścieżki kształcenia: filologiczna oraz traduktologiczna ‒ każda z nich obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii francuskiej (w tym opcje oraz seminarium magisterskie z dziedziny literatury, lingwistyki lub przekładoznawstwa). Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich we Francji i w Belgii w ramach programu Erasmus+. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać talenty artystyczne działając w kołach naukowych romanistów i mediewistów oraz we francuskojęzycznej grupie teatralnej Les Capricieuses. Studenci obu ścieżek kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw.  Niezależnie od wybranej ścieżki, studenci, którzy rozpoczęli kształcenie pedagogiczne na studiach I stopnia, mogą je kontynuować w ramach opcji (dydaktyka przedmiotowa  w Instytucie Filologii Romańskiej) oraz dodatkowych punktów ECTS (przedmioty ogólnopedagogiczne w Studium Pedagogicznym UJ). Uprawnienia  do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przyznawane są po ukończeniu pełnego cyklu kształcenia pedagogicznego.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 - - O
4 - zaliczenie O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
Francja współczesna: kultura, społeczeństwo
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego I
120 14 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka francuskiego II
30 6 zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna