A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia germańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia germańska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia germańska trwają cztery semestry.
Na pierwszym roku student wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych (literaturoznawstwo, wiedza o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego, lingwistyka stosowana) przygotowujące do napisania pracy magisterskiej. Każdy student zapisując się na seminarium magisterskie, wybiera tym samym swoją specjalizację, która jest wyznaczona tematyką seminarium, oraz pozostałe przedmioty przypisane do seminarium. PRZEDMIOTY DO WYBORU: Student powinien na 1 roku zrealizować minimum 16 punktów ECTS w ramach przedmiotów do wyboru, na drugim roku minimum 8 punktów ECTS. Wybór drugiej specjalizacji w ramach bloku przedmiotów do wyboru jest wiążący na dwa lata. Student może wybrać przedmioty z grup: kształcenie nauczycielskie, specjalizacja językowa (wyłącznie w zakresie jednego języka), specjalizacja translatoryczna lub przedmioty opcjonalne.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) odbywają się w systemie sekwencyjnym.
Po pierwszym roku studiów student zdaje egzamin PNJN na poziomie C1+, po drugim roku na poziomie C2. 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 120 ECTS. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku niemieckim i egzaminem dyplomowym (magisterskim) w języku niemieckim. Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

W ramach dodatkowych godzin i punktów ECTS student może realizować kształcenie pedagogiczne.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma 4 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje, specjalizację językową, kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 16 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych. "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera samodzielnie z przedmiotów oferowanych przez IFG oraz inne jednostki uniwersyteckie; dla bloku "Specjalizacja językowa" co roku podawana jest aktualna lista oferowanych języków germańskich, z której student wybiera lektorat.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
90 6 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z językoznawstawa germanistycznego
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa A
O
Grupa B
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja językowa
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 4 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje, specjalizację językową, kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 16 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych. "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera samodzielnie z przedmiotów oferowanych przez IFG oraz inne jednostki uniwersyteckie; dla bloku "Specjalizacja językowa" co roku podawana jest aktualna lista oferowanych języków germańskich, z której student wybiera lektorat.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
90 6 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Grupa C
O
Grupa D
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja językowa
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 4 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje, specjalizację językową, kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 16 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych. "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera samodzielnie z przedmiotów oferowanych przez IFG oraz inne jednostki uniwersyteckie; dla bloku "Specjalizacja językowa" co roku podawana jest aktualna lista oferowanych języków germańskich, z której student wybiera lektorat.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
60 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa E
O
Grupa F
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja językowa
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O
Blok zajęć do wyboru: Kształcenie nauczycielskie
O

Student ma 4 możliwości realizacji punktów za przedmioty do wyboru, czyli opcje, specjalizację językową, kształcenie nauczycielskie i specjalizację translatorykę.  Sposób uzyskiwania punktów za przedmioty do wyboru jest wiążący na dwa lata. W ciągu I roku student zobowiązany jest do zrealizowania 16 punktów ECTS, w ciągu II roku studiów - 8 punktów ECTS za przedmioty do wyboru, które nie są przypisane do jego seminarium magisterskiego; ewentualny niedobór punktów realizuje w ramach przedmiotów opcjonalnych. "Specjalizacja translatoryka" przebiega według podanego planu, w bloku "Kształcenie nauczycielskie" część przedmiotów student realizuje w Studium Pedagogicznym, część wg podanego planu w IFG; przedmioty do wyboru student wybiera samodzielnie z przedmiotów oferowanych przez IFG oraz inne jednostki uniwersyteckie; dla bloku "Specjalizacja językowa" co roku podawana jest aktualna lista oferowanych języków germańskich, z której student wybiera lektorat.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
60 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Grupa G
O
Grupa H
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja językowa
O
Blok zajęć do wyboru: Specjalizacja translatoryka
O