A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia hiszpańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia hiszpańska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.
Do wyboru są trzy ścieżki specjalizacyjne, które szczegółowo przygotowują absolwentów w zakresie: przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-hiszpański (traduktologiczna), pragmatyki języka oraz praktycznej komunikacji w organizacji ustnej i pisemnej w parze językowej polski-hiszpański (administracyjno-biznesowa) oraz nauczania języka hiszpańskiego (pedagogiczna). Oprócz zajęć specjalizacyjnych - studenci mają do wyboru szeroki wachlarz przedmiotów fakultatywnych, mogą też wybrać jedno z seminariów z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa. Studenci kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
120 - - O
BHK
4 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
120 14 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
60 - - O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
30 6 zaliczenie O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna