A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

filologia klasyczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia klasyczna
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach studiów prowadzone są dwie ścieżki programowe: hellenistyka i latynistyka oraz bizantynistyka i neogrecystyka. Ścieżki te różnią się doborem zajęć oraz globalną liczbą godzin zajęć dydaktycznych, przy zachowaniu identycznej liczby punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów. Wybór ścieżki programowej deklaruje student na początku studiów. Kursy obligatoryjne dla wszystkich studentów obejmują zajęcia z historii sztuki antycznej oraz recepcji kultury antycznej. W ramach ścieżki programowej latynistyka i hellenistyka obligatoryjne są: translatoria greckie i łacińskie, kursy gramatyki historycznej greckiej i łacińskiej, kurs łacińskiej literatury Europy oraz seminaria. W ramach ścieżki programowej bizantynistyka i neogrecystyka obligatoryjne są: praktyczna nauka j. nowogreckiego, elementy j. starogreckiego, historia Bizancjum, historia literatury bizantyńskiej, duchowość bizantyńska, historia i literatura Grecji nowożytnej, gramatyka opisowa j. nowogreckiego oraz seminarium. Co roku IFK oferuje kilka semestralnych kursów do wyboru, z których studenci wybierają 3 w skali całych studiów, przy czym część kursów (nie więcej jednak niż połowa) może zostać zrealizowana na innych kierunkach. Na roku I wyborowi podlega lektorat języka nowożytnego, na II seminarium dyplomowego (dla ścieżki hellenistyka i latynistyka). W trakcie I roku studenci przygotowują pracę seminaryjną, na roku II pracę dyplomową. Formalnymi środkami potwierdzania i oceny realizacji przez studentów poszczególnych elementów programu studiów są egzaminy (ustne i pisemne) oraz zaliczenia z oceną.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia magistra jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę dyplomową (magisterską) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Pracę dyplomową pisemnie opiniuje opiekun pracy oraz recenzent. Egzamin przeprowadzany jest ustnie w obecności komisji, jego przedmiotem są zagadnienia związane z tematem pracy dyplomowej oraz problematyka podana wcześniej do wiadomości studentom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Recepcja kultury antycznej 1
30 3 zaliczenie O
Historia sztuki antycznej
30 4 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 zaliczenie F
Gallia litteraria
30 3 zaliczenie F
Scandals, conspiracies and court cases: reading ancient sources on political and criminal affairs
30 3 zaliczenie F
From goddesses to courtesans: women in the Graeco-Roman world
30 3 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 1
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 2
30 2 zaliczenie F
30 2 zaliczenie F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Recepcja kultury antycznej 2
30 3 zaliczenie O
30 3 egzamin F
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 zaliczenie F
Iberia litteraria
30 3 zaliczenie F
Michał z Montaigne i starożytni
30 3 zaliczenie F
Dialekty języka starogreckiego
30 3 zaliczenie F
Języki starożytnej Italii
30 3 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 3
30 3 egzamin F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 zaliczenie F
Gallia litteraria
30 3 zaliczenie F
Scandals, conspiracies and court cases: reading ancient sources on political and criminal affairs
30 3 zaliczenie F
From goddesses to courtesans: women in the Graeco-Roman world
30 3 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 1
30 2 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 2
30 2 zaliczenie F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka

Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2+ po 60 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych (poza Dydaktyką 1-3) student w toku całych studiów wybiera 3 na łączną sumę 9 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. Każdy student studiów II stopnia ma obowiązek zaliczyć kurs w języku obcym (realizowany w Instytucie Filologii Klasycznej lub w innych jednostkach uczelni).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 zaliczenie F
Iberia litteraria
30 3 zaliczenie F
Michał z Montaigne i starożytni
30 3 zaliczenie F
Dialekty języka starogreckiego
30 3 zaliczenie F
Języki starożytnej Italii
30 3 zaliczenie F
Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 3
30 3 egzamin F
Bizantynistyka i neogrecystyka
Hellenistyka i latynistyka